Výzva na predkladanie ponúk - Stavebné úpravy zdravotechniky v bytovom dome č.s. 430 na ul. 1. mája v Rajci

Výzva na predkladanie ponúk
spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Mesto Rajec
IČO: 00321575
Adresa organizácie: Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
Krajina: Slovenská republika
Kontaktné miesto: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
 
Kontaktná osoba: Ing. Ján Rybárik – primátor mesta
Telefón: 041/5076521   e-mail: primator@rajec.sk
 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie : Ľudmila Ďurčanská
Telefón : 041/5076515  e-mail : ludmila.durcanska@rajec.sk
 
Kontaktná osoba pre veci technické : Jaroslav Rybárik
Telefón : 041/5076523  e-mail :jaroslav.rybarik@rajec.sk
2. Názov zákazky:    Stavebné úpravy zdravotechniky v bytovom dome č.s. 430 na ul. 1. mája v Rajci
3. Predmet zákazky: Stavebné úpravy pozostávajú v úpravách rozvodov studenej vody v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie.
4. Predpokladaná hodnota:  do 30 000 eur bez DPH
5. Typ zmluvy:  Plnenie bude realizované na základe zmluvy o dielo, ktorá bude predmetom jednania s víťazným uchádzačom.
6. Miesto dodania predmetu zákazky:  Bytový dom č.s.430 na ul. 1. mája v Rajci, evidovaný na LV č. 1500 v podiele 1/1 vlastníka Mesto Rajec.
7. Rozdelenie predmetu zákazky:  Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky formou písomnej ponuky.
8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:  Začiatok prác - október 2013, ukončenie prác – november 2013.
9. Variantné riešenie: Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie.
10. Forma predkladania ponúk:  Písomná. Uchádzač doručí svoju ponuku – ocenený výkaz výmer v zalepenej obálke s označení „ZTI č.s. 430 – NEOTVÁTAŤ“ . Ponukovú cenu uchádzač uvedie v EUR bez DPH aj s DPH.
11. Termín doručenia ponúk: Do 4.10.2013 do 10,00 hod. do podateľne mesta osobne alebo poštou na adresu: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec.
12. Súťažné podklady: Na webovej stránke mesta bude zverejnená projektová dokumentácia stavby a výkaz výmer. Písomne sa súťažné podklady nevydávajú.
13. Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky je financovaný z rozpočtu mesta Rajec. Na realizáciu stavby nebude poskytnutý preddavok. Platba bude realizovaná na základe "Protokolu o odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby" a faktúry do 30 dní po odovzdaní predmetu zákazky.
14. Podmienky účasti uchádzačov: Uchádzač musí byť spôsobilý uskutočniť predmet zákazky podľa opisu v bode 3. Doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania, oprávňujúci uchádzača na realizáciu predmetu zákazky výpisom zo živnostenského registra alebo výpisom z obchodného registra, prípadne iné živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov v obyčajnej kópii.
15. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH.
16. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti do 30.10.2013.
Prílohy :
- výkaz výmer
- grafická časť PD

                                                                                                            Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                               primátor mesta
naspäť
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa