PRIMÁTOR MESTA RAJEC
dňa: 26. februára 2018
 
P O Z V Á N K A
 
P O Z V Á N K A
 
V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie
 
 mestského zastupiteľstva,
 
ktoré sa uskutoční dňa 01. marca 2018 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.
 
Návrh programu:
  1. Kontrola plnenia uznesení
  2. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
  3. Prijatie dlhodobého úveru – financovanie inžinierskych sietí k nájomnému bytovému domu na ul. Hollého Rajec;
   Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania – investičný úver vo výške 200.tis. €
  4. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2014 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za tieto služby v Domove vďaky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec
  5. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 10/2017 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia zriadených na území Mesta Rajec
  6. Návrh výšky stravnej jednotky – stravného v DV Rajec
  7. Kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností
  8. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2017
  9. Správa o výsledku kontrol uskutočnených hlavnou kontrolórkou mesta za obdobie od 15.12.2017 do 01.03.2018
  10. Interpelácie
  11. Diskusia
  12. Rôzne
 
 
Ing. Ján R y b á r i k   v.r.
primátor mesta Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa