MsZ - Termíny zasadnutí, pozvánky na zasadnutia a program zasadnutia

PRIMÁTOR MESTA RAJEC

dňa: 09. októbra 2017

P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie

mestského zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční dňa 12. októbra 2017 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.

Návrh programu:
1. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ, ZŠ a ZUŠ
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
4. Návrh VZN č. 3/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ
5. Konsolidovaná účtovná závierka mesta Rajec k 31.12.2016:
    a) Konsolidovaná súvaha účtovnej jednotky verejnej správy Mesta Rajec k 31.12.2016
    b) Konsolidovaný výkaz ziskov a strát účtovnej jednotky verejnej správy Mesta Rajec k 31.12.2016
    c) Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Rajec
    d) Výročná správa Mesta Rajec za rok 2016
    e) Výrok audítora
6. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 45/2017
    Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec
    na rok 2017 – RO č. 45/2017
7. Prenájom nehnuteľností
8. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2014
9. Personálne otázky
10. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hlavnej kontrolórky mesta za obdobie od 17. augusta 2017
     do 12. októbra 2017)
11. Interpelácie
12. Diskusia
13. Rôzne

Ing. Ján Rybárik v.r.
primátor mesta Rajec

Termíny riadnych zasadnutí MsZ pre rok 2017
25.5.
- 17.8. - 12.10. - 14.12.

Zasadnutia Mestskej rady pri Mestskom zastupiteľstve mesta Rajec sa uskutočnia spravidla týždeň pred zasadnutím Mestského zastupiteľstva v štvrtok o 16:00 h. Zasadnutia Mestskej rady sú neverejné.

Komisie pri Mestskom zastupiteľstve mesta Rajec zasadajú spravidla týždeň pred zasadnutím Mestskej rady.

Mestské zastupiteľstvo v Rajci na základe § 11 ods. 4 písm. k) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vydáva tento

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 17. august 2017

PRIMÁTOR MESTA RAJEC   dňa: 14. augusta 2017   P O Z V Á N K A   V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie   mestského zastupiteľstva,   ktoré sa uskutoční dňa 17. augusta 2017 o 16.00 h v malej zasadačke… viac informácii

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva - 27. júla 2017

PRIMÁTOR MESTA RAJEC   dňa: 24. júla 2017   POZVÁNKA   Podľa ustanovenia § 13 odst. 2 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie   mimoriadneho mestského zastupiteľstva,   ktoré sa uskutoční dňa 27.07.2017 o 16.00 hod v malej zasadačke… viac informácii

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva - 17. júla 2017

PRIMÁTOR MESTA RAJEC   dňa: 13. júla 2017   POZVÁNKA   Podľa ustanovenia § 13 odst. 2 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie   mimoriadneho mestského zastupiteľstva,   ktoré sa uskutoční dňa 17.07.2017 o 16.00 hod v malej zasadačke… viac informácii

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva - 22. júna 2017

PRIMÁTOR MESTA RAJEC dňa: 19. júna 2017   P O Z V Á N K A   V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie   mestského zastupiteľstva,   ktoré sa uskutoční dňa 22. júna 2017 o 16.00 h v malej zasadačke… viac informácii

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 25. mája 2017

PRIMÁTOR MESTA RAJEC dňa: 22. mája 2017   P O Z V Á N K A   V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie   mestského zastupiteľstva,   ktoré sa uskutoční dňa 25. mája 2017 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v… viac informácii

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva - 11. apríl 2017

  PRIMÁTOR MESTA RAJEC   dňa: 06. apríla 2017     P O Z V Á N K A   V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie   mestského zastupiteľstva,   ktoré sa uskutoční dňa 11. apríla 2017 o 16.00 h v… viac informácii

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 9. marec 2017

PRIMÁTOR MESTA RAJEC dňa: 06. marca 2017   P O Z V Á N K A   V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie   mestského zastupiteľstva,   ktoré sa uskutoční dňa 09. marca 2017 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu… viac informácii

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 15. decembra 2016

PRIMÁTOR MESTA RAJEC dňa: 12. decembra 2016   P O Z V Á N K A   V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie   mestského zastupiteľstva,   ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2016 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského… viac informácii
« späť 1 2 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa