MsZ - Termíny zasadnutí, pozvánky na zasadnutia a program zasadnutia

Termíny riadnych zasadnutí MsZ pre rok 2018
1.3. - 24.5.
- 16.8. - 25.10.

Zasadnutia Mestskej rady pri Mestskom zastupiteľstve mesta Rajec sa uskutočnia spravidla týždeň pred zasadnutím Mestského zastupiteľstva v štvrtok o 16:00 h. Zasadnutia Mestskej rady sú neverejné.

Komisie pri Mestskom zastupiteľstve mesta Rajec zasadajú spravidla týždeň pred zasadnutím Mestskej rady.

Mestské zastupiteľstvo v Rajci na základe § 11 ods. 4 písm. k) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vydáva tento

PRIMÁTOR MESTA RAJEC
 
V Rajci, dňa 22. októbra 2018
 
P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie

mestského zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční dňa 25. októbra 2018 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.

Návrh programu:
     1. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ, ZŠ a ZUŠ
     2. Kontrola plnenia uznesení
     3. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
     4. Konsolidovaná účtovná závierka mesta Rajec k 31.12.2017:
         a) Konsolidovaná súvaha účtovnej jednotky verejnej správy Mesta Rajec k 31.12.2017
         b) Konsolidovaný výkaz ziskov a strát účtovnej jednotky verejnej správy Mesta Rajec k 31.12.2017
         c) Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Rajec
         d) Výročná správa Mesta Rajec za rok 2017
         e) Výrok audítora
     5. Prerokovanie návrhov VZN – miestne dane a poplatky
     6. Prerokovanie návrhov VZN – školy
     7. Návrh VZN o poskytovaní pomoci v čase náhlej núdze obyvateľom mesta Rajec
     8. Návrh VZN o niektorých podmienkach držania psov
     9. Návrh na prijatie návratných zdrojov financovania – úver
         Stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu na prijatie návratných zdrojov financovania – úver
         Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 43/2018
         Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta
         Rajec na rok 2018 – RO č. 43/2018
    10. Návrh rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2019
          Návrh viacročného rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na roky 2019 – 2021
          Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu a programového rozpočtu
          Mesta Rajec na roky 2019 - 2021
    11. Návrh „Plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta Rajec na 1. polrok 2019
    12. Predaj, prenájom a kúpa nehnuteľností
    13. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hlavnej kontrolórky mesta za obdobie od 16.augusta 2018
          do 25. októbra 2018
    14. Interpelácie
    15. Diskusia
    16. Rôzne


Ing. Ján Rybárik
primátor mesta Rajec

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva - 11. októbra 2018

PRIMÁTOR MESTA RAJEC   dňa: 8. októbra 2018   P O Z V Á N K A   V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie   mestského zastupiteľstva,   ktoré sa uskutoční dňa 11. októbra 2018 o 16.00 h v malej… viac informácii

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 16. augusta 2018

  PRIMÁTOR MESTA RAJEC dňa 13. augusta  2018 P O Z V Á N K A V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 16. augusta 2018 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v… viac informácii

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva - 9. augusta 20189

PRIMÁTOR MESTA RAJEC   dňa: 06. augusta 2018   P O Z V Á N K A   V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie   mestského zastupiteľstva,   ktoré sa uskutoční dňa 09. augusta 2018 o 16.00 h v malej… viac informácii

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva - 19. júna 2018

PRIMÁTOR MESTA RAJEC   dňa: 15. júna 2018   P O Z V Á N K A   V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie   mestského zastupiteľstva,   ktoré sa uskutoční dňa 19. júna 2018 o 16.00 h v malej zasadačke… viac informácii

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 24. mája 2018

  PRIMÁTOR MESTA RAJEC dňa 21. mája 2018 P O Z V Á N K A V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 24. mája 2018 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci. … viac informácii

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva - 19. apríl 2018

PRIMÁTOR MESTA RAJEC   dňa: 16. apríla 2018   P O Z V Á N K A   V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie   mestského zastupiteľstva,   ktoré sa uskutoční dňa 19. apríla 2018 o 16.00 h v malej… viac informácii

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 1. marec 2018

PRIMÁTOR MESTA RAJEC dňa: 26. februára 2018   P O Z V Á N K A   P O Z V Á N K A   V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie    mestského zastupiteľstva,   ktoré sa uskutoční dňa 01.… viac informácii

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva - 15. február 2018

PRIMÁTOR MESTA RAJEC dňa: 12. februára 2018   P O Z V Á N K A   V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie   mestského zastupiteľstva,   ktoré sa uskutoční dňa 15. februára o 16.00 h v malej zasadačke… viac informácii
« späť 1 2 3 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa