MsZ - Termíny zasadnutí, pozvánky na zasadnutia a program zasadnutia

Termíny riadnych zasadnutí MsZ pre rok 2018
1.3. - 24.5.
- 16.8. - 31.10.

Zasadnutia Mestskej rady pri Mestskom zastupiteľstve mesta Rajec sa uskutočnia spravidla týždeň pred zasadnutím Mestského zastupiteľstva v štvrtok o 16:00 h. Zasadnutia Mestskej rady sú neverejné.

Komisie pri Mestskom zastupiteľstve mesta Rajec zasadajú spravidla týždeň pred zasadnutím Mestskej rady.

Mestské zastupiteľstvo v Rajci na základe § 11 ods. 4 písm. k) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vydáva tento

 
PRIMÁTOR MESTA RAJEC
dňa 13. augusta  2018
P O Z V Á N K A
V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie
mestského zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa 16. augusta 2018 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.
Návrh programu:
 
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením
3. Návrh na vyradenie majetku nad 1000,- €
4. Prerokovanie Monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu Mesta Rajec a výsledkov hospodárenia
     Mesta Rajec za I. polrok 2018
    - Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k Monitorovacej správe o plnení programového rozpočtu Mesta
     Rajec a výsledkom hospodárenia Mesta Rajec k 30.6.2018
5. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 31/2018
    - Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec
    – RO č. 31/2018
6. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2014 o podmienkach poskytovanie dotácií z prostriedkov Mesta Rajec
7. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2014 o podmienkach poskytovania sociálnej služby
8. Prevádzkový poriadok mestského a evanjelického cintorína
9. Prevod, prenájom nehnuteľností
10. Návrh na zmenu čerpania úveru
11. Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov MZ a určenie počtu poslancov MZ v jednotlivých volebných
      obvodoch
12. Správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie od 24.mája 2018
      do 16. augusta 2018
13. Návrh na vykonanie kontroly nad rámec schváleného Plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta
      na 2. polrok 2018
14. Interpelácie
15. Diskusia
16. Rôzne
Ing. Ján Rybárik v.r.
primátor mesta
 Príloha:
 

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva - 9. augusta 20189

PRIMÁTOR MESTA RAJEC   dňa: 06. augusta 2018   P O Z V Á N K A   V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie   mestského zastupiteľstva,   ktoré sa uskutoční dňa 09. augusta 2018 o 16.00 h v malej… viac informácii

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva - 19. júna 2018

PRIMÁTOR MESTA RAJEC   dňa: 15. júna 2018   P O Z V Á N K A   V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie   mestského zastupiteľstva,   ktoré sa uskutoční dňa 19. júna 2018 o 16.00 h v malej zasadačke… viac informácii

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 24. mája 2018

  PRIMÁTOR MESTA RAJEC dňa 21. mája 2018 P O Z V Á N K A V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 24. mája 2018 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci. … viac informácii

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva - 19. apríl 2018

PRIMÁTOR MESTA RAJEC   dňa: 16. apríla 2018   P O Z V Á N K A   V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie   mestského zastupiteľstva,   ktoré sa uskutoční dňa 19. apríla 2018 o 16.00 h v malej… viac informácii

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 1. marec 2018

PRIMÁTOR MESTA RAJEC dňa: 26. februára 2018   P O Z V Á N K A   P O Z V Á N K A   V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie    mestského zastupiteľstva,   ktoré sa uskutoční dňa 01.… viac informácii

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva - 15. február 2018

PRIMÁTOR MESTA RAJEC dňa: 12. februára 2018   P O Z V Á N K A   V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie   mestského zastupiteľstva,   ktoré sa uskutoční dňa 15. februára o 16.00 h v malej zasadačke… viac informácii

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva - 18. januára 2018

PRIMÁTOR MESTA RAJEC dňa: 15. januára 2018   P O Z V Á N K A   V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie   mestského zastupiteľstva,   ktoré sa uskutoční dňa 18. januára 2018 o 16.00 h v malej zasadačke… viac informácii

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 14. december 2017

PRIMÁTOR MESTA RAJEC dňa: 11. decembra 2017 P O Z V Á N K A V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2017 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci. Návrh… viac informácii
« späť 1 2 3 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa