Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 27. októbra 2016

PRIMÁTOR MESTA RAJEC
dňa: 24. októbra 2016
 
P O Z V Á N K A
 
V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie
 
mestského zastupiteľstva,
 
ktoré sa uskutoční dňa 27. októbra 2016 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.
 
Návrh programu:
1. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
4. Konsolidovaná účtovná závierka mesta Rajec k 31.12.2015:
    a) Konsolidovaná súvaha účtovnej jednotky verejnej správy Mesta Rajec k 31.12.2015
    b) Konsolidovaný výkaz ziskov a strát účtovnej jednotky verejnej správy Mesta Rajec k 31.12.2015
    c) Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Rajec
    d) Výročná správa Mesta Rajec za rok 2015
    e) Výrok audítora
5. Návrh VZN č. 3/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
6. Predaj a prenájom nehnuteľností
7. Návrh VZN č. 4/2016 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác
8. Využitie športovej haly
9. Vybudovanie parkovacích plôch na sídlisku Sever
10. Rozpočtová organizácia MsKS
11. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórky mesta (september – október 2016)
12. Ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka, a.s.
13. Interpelácie
14. Diskusia
15. Výberové konanie na obsadenie funkcie náčelníka MsP
16. Rôzne
 
 
Ing. Ján R y b á r i k v.r.
primátor mesta Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa