Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

Pozvánka - V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26. februára 2015 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.
PRIMÁTOR MESTA RAJEC
                                                                                                              dňa: 23. februára 2015
P O Z V Á N K A
V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie
mestského zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa 26. februára 2015 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.
 1. Sľub poslanca MZ
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Oznámenia o zmene rozpočtu č. 28, 29, 30, 31 a 32/2014
 4. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 1, 2, 3/2015
 5. Prerokovanie Správy Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach vykonávaných sociálnu starostlivosť v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov územnej samosprávy a neverejných poskytovateľov v Domove vďaky
 6. Predloženie ekonomicky oprávnených nákladov Domova vďaky na rok 2015.
 7. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku
 8. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2015 Mesta Rajec rozpočtovým opatrením          č. 4/2015;  Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2015 Mesta Rajec – rozpočtovým opatrením č. 4/2015
 9. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 4, 5, 6 a 7/2015
 10. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 14/2014 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka ZUŠ, dieťaťa MŠ a dieťa školského zariadenia zriadených na území Mesta Rajec
 11. Príspevok na CVČ zriadené mimo územia Mesta Rajec
 12. Vyradenie majetku v hodnote nad 1000,- €
 13. Mzdový poriadok príslušníkov Mestskej polície v Rajci
 14. Správa o činnosti Mestskej polície v Rajci za rok 2014
 15. Ponuka na odpredaj akcií Prima banky
 16. Predaj a prenájom nehnuteľností
 17. Prerokovanie upozornenia prokurátora
 18. Zriadenie Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva
 19. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2014
 20. Správa o výsledku kontrol uskutočnených hlavnou kontrolórkou mesta za obdobie december 2014 – február 2015
 21. Prísediaci na Okresný súd Žilina
 22. Doplnenie komisií pri MZ v Rajci
 23. Termíny rozborov
 24. Termíny zasadnutí MZ
 25. Určenie poslancov pre občianske obrady
 26. Interpelácie
 27. Diskusia
 28. Rôzne
                                                                                              Ing. Ján R y b á r i k
                                                                                                primátor mesta Rajec

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa