Pozvánka - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva Rajec dňa 3.8.2023

PRIMÁTOR MESTA RAJEC
 

V Rajci dňa 27. júla 2023

POZVÁNKA

 

V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 3. augusta 2023 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu Rajec.

Návrh programu:

  1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
  2. Návrh VZN č. 6/2023 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
  3. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
  4. Ponuka predaja nebytových priestorov č. 14 a 15 v budove Polikliniky Rajec, s.č. 150 – uplatnenie predkupného práva
  5. Zmena v osobách členov dozornej rady spoločnosti Bineko, s.r.o.
  6. Interpelácie
  7. Diskusia
  8. Rôzne

 

Mgr. Peter Hanus
primátor mesta

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa