Pozvánka: Zasadnutie Mestského zastupiteľstva Rajec dňa 22.6.2023

Primátor mesta Rajec

V Rajci dňa 15. júna 2023

 

POZVÁNKA

 

     V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 22. júna 2023 o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu Rajec.

Návrh programu:

 1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
 2. Prenechanie nebytového priestoru č. P 02, o výmere 16,14 m2 v Kultúrnom dome v Rajci do nájmu
  Pokračovanie v plnení Uznesenia MZ č. 29/2023 zo dňa 27.04.2023
 3. Prenájom časti pozemku v k.ú. Rajec, KNC č. 1533/1
 4. Prenechanie nebytových priestorov v budove Mestskej krytej tržnice do nájmu formou verejnej obchodnej súťaže
 5. Kameňolomy SR, s.r.o. – zriadenie vecného bremena
 6. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na stavbu: Rozšírenie verejnej elektrickej siete (15281-Rajec-Centrum-Vradenie PRIS)
 7. Zriadenie vecného bremena na stavbu: 7991-Rajec-Športová-zahustenie TS pri ihrisku
 8. Výsledok hospodárenia rozpočtovej organizácie Domov vďaky:
  a) účtovná závierka a výročná správa k 31.12.2022
  b
  ) predloženie správy nezávislého audítora pre štatutárny orgán a zriaďovateľa rozpočtovej organizácie Domov vďaky za rok 2022
 9. Výsledok hospodárenia rozpočtových organizácií ZŠ a ZUŠ
 10. Návrh Záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2022
  a) Inventarizácia k 31.12.2022 – správa UIK
  b) Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k 31.12.2022
  c) Návrh záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2022 a Hodnotiaca správa k 31.12.2022
  d) Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Mestské zastupiteľstvo mesta Rajec
  Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu záverečného účtu mesta Rajec za rok 2022
 11. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
 12. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 21
 13. Návrh na vyradenie Základnej školy zo siete škôl a školských zariadení k 31.08.2024 a návrh na zaradenie Spojenej školy do siete škôl a školských zariadení od 01.09.2024
 14. Smernica o určení poplatkov za poskytnuté služby Mestom Rajec
 15. Správa o vykonaných kontrolách č. 2/2023 a č. 3/2023
 16. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2023
 17. Prehľad plnenia uznesení
 18. Interpelácie
 19. Diskusia
 20. Rôzne

 

Mgr. Peter  Hanus

primátor mesta

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa