Pozvánka - Zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie pri MZ v Rajci dňa 16.9.2021

SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ KOMISIA

pri MZ v Rajci, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec

 


                                                                                                                         Rajec, 10.09.2021

 


POZVÁNKA

 

    Pozývam Vás na  zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie  pri MZ v Rajci, ktoré sa uskutoční dňa 16. septembra 2021 o 15.15 hod., v malej zasadačke MsÚ Rajec.

 

PROGRAM:

 

  1. Otvorenie a odsúhlasenie programu rokovania
  2. Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
  3. Rôzne

 

 

                                                                                             Ing. Zuzana Žideková, v.r.

                                                                                                   predseda komisie

 

 

Rozdeľovník:

  1. Vladimír Dubec – člen komisie
  2. Mgr. Peter Hanus – člen komisie
  3. Bc. Marta Repková  – člen komisie
  4. PhDr. Anna Zmrhalová – člen komisie
  5. Ľubica Cesneková – tajomník  komisie
  6. Mgr. Edita Ondríková, referent soc. služieb (hosť)
  7. Mgr. Lívia Hodasová, riad. DV (hosť)
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa