Pozvánka - Zasadnutie Finančnej komisie pri MZ v Rajci dňa 22.7.2021

MESTO RAJEC

Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec


 

Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci:

JUDr. Bohuslav Gelatka, predseda FK, Mgr. Peter Hanus, člen FK, Ing. Zuzana Žideková, členka FK, Vladimír Rybár, člen FK, Daša Bajzíková, členka FK a Ivana Zbýňovcová, tajomníčka FK

 

V Rajci, 15.07.2021

 

Pozvánka
 
            Predseda Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Rajec Vás týmto pozýva na jej zasadnutie, ktoré sa uskutoční 22.07.2021 (štvrtok) o 16.00 hod. v malej zasadačke MsÚ Rajec s nasledovným programom:  

 

  1. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením č. 31/2021
  2. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2021 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
  3. Rôzne
    - Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci“

 

 

JUDr. Bohuslav Gelatka

predseda Finančnej komisie pri MZ Rajec

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa