Pozvánka na zasadnutie Finančnej komisie pri MsZ v Rajci

Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci
 
 
V Rajci, 10.2.2020
 
POZVÁNKA
 
Predseda Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Rajec Vás týmto pozýva na
jej zasadnutie, ktoré sa uskutoční 18.2.2020 (utorok)  o 1600 hod. v malej zasadačke MsÚ Rajec s nasledovným programom :
 
1. Rozpočtové opatrenie o zmene  rozpočtu oznámením
2. Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území Mesta Rajec
3. Predloženie ekonomicky oprávnených nákladov Domova vďaky na rok 2020
4. Návrh na vyradenie majetku nad 1000,00 €
5. Určenie počet členov do Rady školy pri ZŠ, ZUŠ, MŠ
6. Delegovanie členov za zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ, ZUŠ, MŠ
7. Projekt – vodozádržné opatrenia
8 Rôzne:
- určenie termínov riadnych zasadnutí MZ
- určenie termínov rozborov hospodárenia a komisií
- financovanie Spoločného obecného úradu v Rajci
- výška podielových daní na rok 2020
- financovanie materských škôl v roku 2020
- prepravná služba
 
 
 
JUDr. Bohuslav Gelatka, v.r.
predseda Finančnej komisie pri MZ-Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa