PRIMÁTOR MESTA RAJEC


V Rajci dňa 24. januára 2020

POZVÁNKA

V zmysle §13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam
mimoriadne zasadnutie 
mestského zastupitel'stva

ktoré sa uskutoční dňa 30. januára 2020 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úraduRajec.

Návrh programu:
1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
2. Uprázdnenie mandátu poslanca
3. Sľub poslanca MZ
4. Overenie zloženia sľubu poslanca a správa mandátovej komisie
5. Doplnenie mandátovej a volebnej komisie
6. Doplnenie Rady školy pri ZŠ na ul. Lipová
7. Odvolanie člena komisie výstavby a životného prostredia
8. Doplnenie Komisie na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta
9. Zmena zapisovateľkykomisie výstavby a životného prostredia
10. Zmena zapisovateľky finančnej komisie
11. Zmena zapisovateľky sociálno-zdravotnej komisie
12. Nájom pozemku pod garážou záchrannej zdravotnej služby - RZP a.s. Trenčín
13. Podanie žiadosti o dotáciu na obstaranie Zmien a doplnku č. 2 Územného plánu mesta Rajec
 
 
Ing. Milan Lipka v.r.
primátor mesta
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa