Pozvánka na verejné zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie pri MsZ v Rajci

SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ KOMISIA
pri MsZ v Rajci, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec
Rajec, 13.09.2019
 
 
POZVÁNKA
 
 
Pozývam Vás na verejné zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie  pri MsZ v Rajci, ktoré sa uskutoční
 
dňa 19.09.2019 (t.j. štvrtok) o 15.00 hod.,
v malej zasadačke MsÚ, na 1. poschodí MsÚ Rajec
 
 
PROGRAM:
 
  1. Otvorenie a privítanie
  2. Odsúhlasenie programu rokovania
  3. Informácia o stave čerpania dávok sociálnej pomoci z rozpočtu mesta v roku 2019
  4. Posúdenie žiadostí o dávky sociálnej pomoci z rozpočtu mesta
  5. Jubilanti
  6. Príprava návrhu kritérií na prideľovanie mestských nájomných bytov 
  7. Príprava vzniku Rady seniorov, ako poradného orgánu primátora mesta
  8. Rôzne:- Informovanie o službách občanom - denný stacionár, sociálny taxík
  9. Diskusia
 
 
 
 
 
 
Ing. Zuzana Žideková, v.r.
predseda komisie
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa