ZVEREJNENIE ZÁMERU
 
prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí
 
Mesto Rajec, Nám. SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575
 
podľa § 9a, ods. 9, písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 
zverejňuje zámer prenechať majetok mesta do nájmu, a to :
 
nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Rajec, ktoré sa nachádzajú na II. poschodí v budove súp. č. 2 na ulici Námestie SNP v Rajci (budova MsÚ), postavenej na pozemku KNC parcele č. 84/5, zapísaná na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom odbore na LV č. 1500:
- nebytový priestor číslo 206 o celkovej výmere 16,60 m²
- nebytový priestor číslo 207 o celkovej výmere 16,60 m²
 
nájomcovi:
Miestna akčná skupina Rajecká dolina, so sídlom Fučíkova 339, 015 01 Rajec
 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že:
Mesto Rajec je členom Miestnej akčnej skupiny Rajecká dolina, ide o subjekt verejno – súkromného partnerstva, cieľom ktorého je rozvoj regiónu. Kvôli efektívnejšej činnosti navrhujeme žiadateľovi schváliť prenájom nebytových priestorov na dobu neurčitú za účelom vykonávania administratívnych činnosti MAS.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa