Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. /2017 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
 
ZVEREJNENIE ZÁMERU
prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia
§ 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí
Mesto Rajec, Nám. SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575
 
podľa § 9a, ods. 9, písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 
zverejňuje zámer prenechať majetok mesta do nájmu, a to:
 
nebytový priestor č. 9-18 o výmere 31,30 m² nachádzajúci sa na 1.poschodí v budove č.s. 200 na ul. Hollého v Rajci (budova polikliniky) evidovaný na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 2410. Podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel Mesta Rajec k pozemku je 313/7550, nájomcovi:
MUDr. Pavol Lenhart, s.r.o., so sídlom Športová 313/19, 015 01 Rajec, IČO 36 435 121,
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že :
nebytový priestor č. 9-18 o výmere 31,30 m² nachádzajúci sa na 1.poschodí, vchod 1 v budove s.č. 200 na ul. Hollého (budova polikliniky) v Rajci je v súčasnosti voľný, nie je využívaný pre účely poskytovania zdravotnej starostlivosti.
 
ZVEREJNENIE ZÁMERU
prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia
§ 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí
Mesto Rajec, Nám. SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575
 
podľa § 9a, ods. 9, písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 
zverejňuje zámer prenechať majetok mesta do nájmu, a to:
 
nebytový priestor č. 9-23 o výmere 18,00 m², ktorý sa nachádza na 1.poschodí, vchod 1 v budove č.s. 200 na ul. Hollého v Rajci (budova polikliniky) zapísaný na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 2410. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel Mesta Rajec k pozemku je 180/7550, nájomcovi:
DENTAL PREVENT s.r.o., zastúpená MUDr. Zuzanou Chovancovou, konateľkou spoločnosti,
so sídlom Hollého 200, 015 01 Rajec, IČO 46 735 305,
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že :
nebytový priestor č. 9-23 o výmere 18,00 m² nachádzajúci sa na 1.poschodí, vchod 1 v budove s.č. 200 na ul. Hollého (budova polikliniky) v Rajci je dlhodobo nevyužívaný. O uvedený nebytový priestor prejavila záujem MUDr. Zuzana Chovancová, konateľka spoločnosti DENTAL PREVENT s.r.o. za účelom zabezpečenia prevádzky stomatologickej ambulancie.
 
ZVEREJNENIE ZÁMERU
prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí
Mesto Rajec, Nám. SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575
 
podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 
zverejňuje zámer prenechaťmajetok mesta do nájmu, a to :
 
pozemok KNC parcela č. 2136/120, druh pozemku ostatná plocha o výmere 28 m2, ktorý vznikol odčlenením od KNC parcely Č. 2136/1 z pôvodnej KNE parcely Č. 574/1 , druh pozelnku orná pôda o výmere 1108 m2 zapísanej na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 3333 vedenom pre kat. územie Rajec, na ktorom je v zápise pod B1 zapísaný ako vlastník Mesto Rajec v celosti, v zmysle geometrického plánu č. 40392678-15/ 2017 zo dňa 20.7.2017 vyhotoveného Vladimírom Urblíkom, Žiar nad Hronom, nájOlncovi: Slovak Telecom, a.s. so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že: predn1eton1 nájmu je pozemok KNC parcela 2136/120, na ktorom Iná spoločnosť zámer umiestniť a následne užívať technologické zariadenie a príslušnú infraštruktúru rádioreleového bodu a základovej stanice verejnej elektronickej komunikačnej siete (vysielač).
 
ZVEREJNENIE ZÁMERU
prenechať majetok obce do nájmu alebo výpožičky z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí
Mesto Rajec, Nám. SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575
 
podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 
zverejňujezámer prenechaťmajetok mesta do nájmu alebo výpožičky, a to:
 
časť pozemku KNC parcela č. 2132/1, druh pozemku trvalý trávnatý porast o celkovej výnlere 29 671 m2 , v časti o výlnere 1 m2 , ktorý je zapísaný na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnonl odbore na liste vlastníctva Č. 1500 vo vlastníctve Mesta Rajec v celosti, za účelom znovuosadenia kríža "Dubová" (latinského kríža) v lokalite Pod Dubovou, nájomcovi alebo vypožičiavateľovi:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Rajec, Námestie Andreja Škrábika 41/7 Rajec, IČO: 31924611
 
ZVEREJNENIE ZÁMERU
prenechať' majetok obce do nájmu alebo výpožičky z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí
Mesto Rajec, Nám. SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575
podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 
zverejňuje zámer prenechať majetok mesta do nájmu alebo výpožičky, a to:
 
časť pozemku KNE parcela č. 5064/2 , druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 104547 m2, ktorý je zapísaný na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom odbore na liste vlastníctva Č. 3333 vo vlastníctve Mesta Rajec v celosti, za účelom realizácie výsadby ovocných drevín, výsadby krov a osadenia doplnkového mobiliáru popri ceste do Porubskej, v lokalite Skotňa a Hranice, nájomcovi alebo vypožičiavateľovi: Občianske združenie Tilia, so sídlom Jilemnického 6, Rajec, IČO: 37977300
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa