Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec-23.3.2017

ZVEREJNENIE ZÁMERU
prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí
 
Mesto Rajec, Nám. SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575
 
podľa § 9a, ods. 9, písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 
zverejňuje zámer prenechať majetok mesta do nájmu, a to:
 
pozemky vo vlastníctve Mesta Rajec, ktoré sú evidované na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1500 vedenom pre kat. úz. Rajec a to:
KN C 467/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3113m2
KN C 467/7 - ostatné plochy o výmere 5121 m2
KN C 467/8 - ostatné plochy o výmere 2540 m2
KN C 474/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2956 m2
KN C 474/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 101 m2
KN C 2149/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 7239 m2
 
nájomcovi:
BINEKO spol, s.r.o. so sídlom Javorová 164, 015 01 Rajec, IČO: 36 013 391
zastúpená Ing. Ivanom Bajzíkom, Ľubomírom Pialom konateľmi spoločnosti
 
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že: sa jedná o pozemky cez ktoré vedú tepelno-technické zariadenia CZT vo vlastníctve spoločnosti BINEKO, spol. s.r.o. Žiadateľ na uvedených pozemkoch plánuje rekonštrukciu resp. výmenu vonkajších teplovodných rozvodov slúžiacich pre vykurovanie a distribúciu TV s cirkuláciou na sídlisku juh v meste Rajec. Výmena sa vykonáva na základe opotrebovanosti, vysokej poruchovosti rozvodov a zvýšenia hospodárnosti distribúcie tepla. Výmena rozvodov nezmení svoj účel a rozvody budú slúžiť naďalej na distribúciu média slúžiaceho pre vykurovanie a dodávku TV pre bytové domy a MŠ. Trasy jednotlivých vetiev sa začínajú na výstupe z kotolne Juh hlavnými uzávermi a končia uzávermi v jednotlivých objektoch.
Delenie trás je nasledovné:
Trasa A: objekty číslo 908, 909,929,931,936 a 937 (ÚK+TV)
Trasa B: objekt MŠ (TV odbočka pri bloku číslo 2, ÚK vedené priamo z kotolne)
Celková priama dĺžka rekonštruovanej trasy teplovodu je 502,91 m.
 
Lehoty zverejnenia zámeru
Zverejnenie zámeru prenechať majetok mesta do nájmu z dôvodov hodných osobitného zreteľa:
- Úradná tabuľa Mesta Rajec : od 23.03.2017 do dňa konania mestského zastupiteľstva (vrátane tohto dňa )
- Internetová stránka Mesta Rajec: od 23.03.2017 do dňa konania mestského zastupiteľstva (vrátane tohto dňa ).
 
Rajec, 23.03.2017
 
Ing. Ján Rybárik
primátor mesta
 
Príloha:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa