MsZ - Mestská rada

 
Mestská rada
§ 13 - Štatút mesta Rajec

  • Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť mestskú radu. Mestská rada je zložená z poslancov, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Mestskú radu a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Spôsob volieb upravuje rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.
  • Počet členov mestskej rady tvorí tretinu počtu poslancov. V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve.
  • Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva.
  • Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie primátor alebo zástupca primátora, ak tak neurobí primátor.
  • Mestská rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady.
    Na prijatie uznesenia mestskej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

Mestská rada - volebné obdobie 2014 - 2018
Mgr. Peter Hanus
Ing. Gustáv Mucha
Ing. Peter Pekara
  Gabriel Špánik
Mgr. Michal Šupka

Mestská rada - volebné obdobie 2010 - 2014
Ing. Jozefa Blažeková
Mgr. Peter Hanus
Ing. Gustáv Mucha
  Gabriel Špánik
Mgr. Michal Šupka
 
Zasadnutia Mestskej rady pri Mestskom zastupiteľstve mesta Rajec sa uskutočnia spravidla
týždeň pred zasadnutím Mestského zastupiteľstva v štvrtok o 16:00 h. Zasadnutia Mestskej rady sú neverejné.
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa