Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Pozvánka - 24.10.2013
 Primátor mesta Rajec. V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 24. októbra 2013 o 16.00 h  v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci. 
 1. Kontrola plnenia uznesení.
 2. Konsolidovaná účtovná závierka mesta Rajec k 31.12.2012.
 3. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2013 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2013/2014 a o výške príspevku a o spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec.
 4. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 51/2004 o školských obvodoch.
 5. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 12, č. 13 a č. 14/2013 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu ZŠ, ZUŠ a Mesta Rajec.
 6. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 25/2013.
Odborné stanovisko hl. kontrolóra mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 25/2013.
 7. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti – MŠ, ZUŠ a ZŠ.
 8. Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 8/2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka ZUŠ, dieťaťa MŠ a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rajec.
 9. Personálne otázky.
10. Predaj a prenájom nehnuteľností.
11. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hlavnej kontrolórky mesta (september – október 2013).
12. Interpelácie.
13. Diskusia.
14. Rôzne.
                                                                                                            Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                         primátor mesta Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa