Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Pozvánka - 15.08.2013
 Primátor mesta Rajec. V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15. augusta 2013 o 16.00 h  v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci. 
 1. Kontrola plnenia uznesení.
 2. Návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2013/2014 a o výške príspevku a o spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec.
 3. Návrh VZN Mesta Rajec o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia.
 4. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 8/2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka ZUŠ, dieťaťa MŠ a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rajec.
 5. Vyradenie majetku v hodnote nad 1000,- €.
 6. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 6, 7, 8, 9, 10, 11 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu ZŠ, ZUŠ, DV a Mesta Rajec.
 7. Prerokovanie monitorovacej správy programového rozpočtu za prvý polrok 2013
Odborné stanovisko HK k Monitorovacej správe programového rozpočtu
 8. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu opatrením č. 19/2013 – Mesto Rajec, ZŠ, ZUŠ
Odborné stanovisko HK k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 19/2013.
 9. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu opatrením č. 20/2013 – DV Rajec
Odborné stanovisko HK k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 20/2013.
10. Návrh na zmenu použitia finančných prostriedkov DV – vybudovanie chodníka.
11. a) Návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby nehnuteľnosti a pozemkov.
b) Návrh na odpísanie pohľadávok
c) Stav pohľadávok k 30.6.2013.
12. Návrh na zmenu spôsobu financovania a právnej formy príspevkových organizácií na rozpočtové organizácie.
Návrh dodatku k zriaďovacím listinám.
13. Kúpa, predaj, prenájom nehnuteľností.
14. Medika – návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov a technickej infraštruktúry.
15. Správa HK o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií mesta.
16. Správa náčelníka MsP.
17. Správa HK o vykonaných kontrolách.
18. Interpelácie.
19. Diskusia.
20. Rôzne.
                                                                                                            Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                         primátor mesta Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa