Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Pozvánka - 28.02.2013
 Primátor mesta Rajec. V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 28. februára o 16.00 h  v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci. 
 1. Kontrola plnenia uznesení.
 2. Informácia o Domove vďaky Rajec.
 3. Správa náčelníka Mestskej polície Rajec.
 4. Zriadenie vecného bremena.
 5. Prenájom nehnuteľností.
 6. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 17/2012, 1/2013 a 2/2013.
 7. Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka ZUŠ, dieťaťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rajec.
 8. Prerokovanie a schválenie výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka Centier voľného času zriadených mimo územia mesta Rajec.
 9. Zmena rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 3/2013.
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 3/2013.
10. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu DV na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 4/2013.
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu DV na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 4/2013.
11. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2009 – Požiarny poriadok mesta.
12. Plat primátora.
13. Termíny rozborov.
14. Termíny zasadnutí MZ.
15. Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta za rok 2012.
16. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórkou mesta za obdobie december 2012 – február 2013.
17. Správa o cezhraničnej spolupráci mesta Rajec.
18. Interpelácie.
19. Diskusia.
20. Rôzne.
                                                                                                            Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                         primátor mesta Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa