Ako vybaviť - PODUJATIE

Logo: Mestský úrad v Rajci
 Ako vybaviť kultúrne, športové alebo spoločenské podujatie
na území mesta Rajec
 
 
 
Zariadenia vo vlastníctve mesta

    Pokiaľ máte záujem organizovať kultúrne, športové alebo spoločenské podujatie na území mesta Rajec, môžete za týmto účelom využiť nasledovné zariadenia vo vlastníctve mesta: kultúrny dom, denné centrum pre seniorov, prízemie radnice, veľkú a malú zasadačku Mestského úradu v Rajci.
    Podrobnosti o zariadeniach nájdete na webovej stránke mesta: http://www.rajec.info/article/default/1338. Pre objednanie zariadenia je potrebné vypísať žiadosť o ich poskytnutie.
    Žiadosti nájdete na webovej stránke mesta: http://www.rajec.info/article/default/4561 v sekcií „Prenájom nebytových priestorov v správe Mesta Rajec“. Skôr než si vypíšete žiadosť, overte si voľný termín pre zariadenie, ktoré chcete využiť. Na využitie malej zasadačky MsÚ, denného centra pre seniorov a prízemia radnice kontaktujte Oddelenie vnútornej správy MsÚ Rajec. Pre využitie veľkej zasadačky MsÚ a kultúrneho domu kontaktujte Oddelenie kultúry MsÚ Rajec. Vypísanú žiadosť doručte do podateľne na sekretariát Mestského úradu Rajec. Na základe vypísanej žiadosti vám bude rezervované dané zariadenie. Cena za užívanie zariadenia závisí na čase a rozsahu využívaných priestorov!
    Podrobnosti o výške nájmu nájdete v prílohe č. 6 Zásad o hospodárení s majetkom mesta. (dokument sa vám zobrazí po kliknutí na tento odkaz: http://www.rajec.info/files/82744-Zasady-hospodarenia-a-nakladania-s-majetkom-mesta.pdf) Za konkrétne zariadenie vám vyššie uvedení zamestnanci oddelenia pripravia kalkuláciu za použitie vybraného zariadenia. Za prenájom riadenia/nebytového priestoru zaplatíte platbou v hotovosti v pokladni Mesta Rajec alebo prevodom do 3 pracovných dní po skončení vášho prenájmu.                  
 
 
Športové zariadenia

    Pre športové vyžitie je možné krátkodobo prenajať telocvične a priľahlé plochy v areáli školy v Základnej škole Lipová. Žiadosť o prenájom telocviční a priľahlých plôch v areáli ZŠ Lipová adresujte riaditeľovi ZŠ Lipová Rajec. Pre zistenie podrobností o podmienkach a voľných termínoch prenájmu zariadení ZŠ Lipová Rajec kontaktujte zástupcu riaditeľa školy pre technicko-ekonomickú činnosť. Kontakt je dostupný na: https://lipova2.edupage.org/contact/
    Ceny za užívanie opäť nájdete v prílohe č. 6 Zásad o hospodárení s majetkom mesta. (dokument sa vám zobrazí po kliknutí na tento odkaz: http://www.rajec.info/files/82744-Zasady-hospodarenia-a-nakladania-s-majetkom-mesta.pdf)
 
 
Podujatia na verejnom priestranstve

    Chcete organizovať športové podujatie na verejnom priestranstve? V prvom rade je potrebné rešpektovať ustanovenia Zákona č. 1/2014 Z. z., v ktorom máte oznamovaciu povinnosť vyplývajúcu z §4, odst. 2. V súlade s uvedeným zákonom je potrebné v oznámení uviesť údaje uvedené v §4, odst. 3. Oznámenie doručte do podateľne na sekretariát Mestského úradu Rajec. Majte na pamäti, že podujatie musí byť zabezpečené nielen Vaším programom, ale aj logistickou podporou. Táto pozostáva najmä z vytvorenia ďalších podmienok podujatia akými sú napr. sociálne zariadenia, odpadkové koše, triedenie odpadu a jeho následné zhodnotenie alebo zneškodnenie, bezpečnostné a zdravotné úlohy, vyčistenie priestoru.
    Ak chcete využívať verejné priestranstvo, je potrebné zaplatiť poplatok za jeho užívanie. Poplatok za užívanie verejného priestranstva vychádza z platného Všeobecného záväzného nariadenia (VZN) Mesta Rajec „O dani za užívanie verejného priestranstva na kalendárny rok...“. Platné VZN nájdete na webovom sídle Mesta Rajec: http://www.rajec.info/section/default/1242 (upozorňujeme, že VZN je schvaľované spravidla na konci kalendárneho roka s účinnosťou na nasledujúci rok). Pokiaľ bude súčasťou podujatia predaj, je potrebné, aby ste splnili podmienky určené VZN Mesta Rajec „Trhový poriadok“. Aktuálne znenie VZN nájdete na: http://www.rajec.info/files/40910-VZN-2014-03-trhovy-poriadok.pdf.  Ak je potrebné na predaj pripojiť aj elektrické zariadenia, tak platbu za pripojenie nájdete v prílohe č. 6 Zásad o hospodárení s majetkom mesta. (dokument sa vám zobrazí po kliknutí na tento odkaz: http://www.rajec.info/files/82744-Zasady-hospodarenia-a-nakladania-s-majetkom-mesta.pdf). V prípade nejasností kontaktujte Oddelenie výstavby a životného prostredia, referát odpadového hospodárstva, ovzdušia a evidencia podnikateľov MsÚ Rajec. Kontakt nájdete na: http://www.rajec.info/article/default/450. Následne vám bude vystavený „súhlas“, v ktorom vám budú určené podmienky zabezpečenia podujatia a rozhodnutie o „vyrubení dane za užívanie verejného priestranstva“.                                                 
 
 
    Pokiaľ chcete organizovať kultúrne alebo spoločenské podujatie na verejných priestranstvách v rámci Mesta Rajec podajte si písomnú žiadosť do podateľne na sekretariát Mestského úradu Rajec. V žiadosti uveďte: názov, druh a účel podujatia, deň a čas podujatia, miesto konania podujatia (označenie parcely – parciel), spôsob zabezpečenia logistickej podpory (obsah platí rovnako, ako pri podujatí uvedenom vyššie),  predpokladaný počet účastníkov podujatia, počet organizátorov, celkový počet členov usporiadateľskej služby, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu organizátora podujatia, adresu elektronickej pošty a telefonický kontakt, na ktorom bude zastihnuteľný počas podujatia. Za užívanie verejného priestranstva, prípadný predaj alebo pripojenie na elektrickú energiu, obdobne platia vyššie uvedené ustanovenia, ako pri organizovaní športových podujatí na verejnom priestranstve. V prípade nejasností kontaktujte Oddelenie výstavby a životného prostredia, referát odpadového hospodárstva, ovzdušia a evidencia podnikateľov MsÚ Rajec. Kontakt nájdete na: http://www.rajec.info/article/default/450                                                        
 
 
    Ak chcete organizovať zhromaždenie občanov, riaďte sa ustanoveniami platného zákona č. 84/1990 Zb.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa