Projekt: Zvýšenie kvality služieb v Kultúrnom dome v Rajci

 
Loga - Európska únia - Európsky fond regionálneho rozvoja, Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (JPG)

 

Mesto Rajec získalo NFP na realizáciu projektu s názvom „Zvýšenie kvality služieb v kultúrnom dome v Rajci“ v rámci výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Rajec a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorá nadobudla účinnosť dňa 18.10.2023.

Názov projektu:

Zvýšenie kvality služieb v Kultúrnom dome v Rajci

Kód projektu v ITMS2014+:

302071BRW8

Miesto realizácie:

Rajec

Operačný program:

Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

Špecifický cieľ:

7.7 - Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii

NFP:

maximálne do výšky 172 995,21 EUR

 
Názov projektu Zvýšenie kvality služieb v Kultúrnom dome v Rajci
Poskytovateľ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v zastúpení Ministerstva kultúry SR
Kód výzvy, názov IROP-PO7-SC77-2021-75
Operačný program

Intergrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 7-REACT-EÚ
Špecifický cieľ: 7.7 Podpora udržateľnosti a odoslnosti kultúrnych inštitúcií
Zmluva o poskytnutí NFP č.:
MK-076/2023/SOIROP-302071BRW8, https://crz.gov.sk/zmluva/8449015/
Projekt je spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja
Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je „Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrneho domu mesta Rajec v súvislosti s negatívnymi prejavmi pandémie COVID-19 v praxi“
Termín realizácie 08/2023 -12/2023
Miesto realizácie

Mesto Rajec

Celkové oprávnené výdavky

182 100,22 Eur

Max. výška NFP 172 995,21 Eur
Povinné spolufinancovanie    9 105,01 Eur

       

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je rekonštrukcia interiérových priestorov kultúrneho domu v Rajci za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb a zvýšenia úrovne hygienických štandardov v súvislosti s ochranou zdravia v boji proti COVID19 pre návštevníkov, účinkujúcich a  osôb pôsobiacich v zázemí miestneho kultúrneho domu.

Cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je „Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrneho domu mesta Rajec v súvislosti s negatívnymi prejavmi pandémie COVID-19 v praxi“.

Špecifické  ciele projektu:

  • Zvýšenie kvality poskytovaných služieb kultúrneho domu
  • Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrneho domu 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa