Projekt: Riešenie migračných výziev v meste Rajec

Loga - Európska únia - Európsky fond regionálneho rozvoja, Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (JPG)

 

Mesto Rajec získalo nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu s názvom „Riešenie migračných výziev v meste Rajec“ v rámci výzvy IROP-PO9-SC91-2023-108 na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-Z302091DCG1-91-108 uzatvorenej medzi Mestom Rajec a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 21.07.2023.

 
Názov projektu Riešenie migračných výziev v meste Rajec
Kód projektu

302091DCG1

Miesto realizácie

Rajec

Operačný program Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom

Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ

9.1 – Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

NFP

234 000,00 Eur

       

Cieľ projektu

Cieľom projektu je riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine a to zabezpečením základných potrieb a podpory pre 90 osôb s dočasným útočiskom na území SR.

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je úhrada výdavkov spojených s migračnou vlnou z Ukrajiny na zabezpečenie základných potrieb a podpory pre 90 osôb s dočasným útočiskom na území SR, prechodne s ubytovaním v meste Rajec.

Dĺžka realizácie projektu

03/2022 - 04/2023

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa