Projekt: Zabezpečenie pasívnej bezpečnosti na prieťahu cesty I/64 v meste Rajec – Priechod pri križovatke ulíc Hollého a Štúrova

  • Logá: Európska únia - Európsky fond regionálneho rozvoja, Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (JPG) 
 
 

Mesto Rajec získalo finančný príspevok na realizáciu projektu s názvom „Zabezpečenie pasívnej bezpečnosti na prieťahu cesty I/64 v meste Rajec – Priechod pri križovatke ulíc Hollého a Štúrova“ v rámci výzvy IROP-CLLD-X347_512-004 na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku uzatvorenej medzi Mestom Rajec a Miestnou akčnou skupinou Rajecká dolina, r. s. p., ktorá nadobudla účinnosť dňa 1.6.2023.

 
Názov projektu: Zabezpečenie pasívnej bezpečnosti na prieťahu cesty I/64 v meste Rajec – Priechod pri križovatke ulíc Hollého a Štúrova
Kód projektu:

IROP-CLLD-X347-512-004-005

Miesto realizácie: SR, okres Žilina, mesto Rajec, k. ú. Rajec, ulica Hollého, KNE č. 7119
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja
Špecifický cieľ: 5.1.2. Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 
NFP:     
maximálne do výšky 17 378,09 EUR
       

Logo - MAS Rajecká dolina (JPG)

Cieľ projektu

1. Zvýšenie bezpečnosti dopravy a jej účastníkov na prieťahu cesty I/64 v meste Rajec na priechode pre chodcov pri križovatke ulíc Hollého a Štúrova a to vybudovaním nového osvetlenia a rekonštrukciou existujúceho priechodu pre chodcov

2. Zabezpečenie miestneho rozvoja v oblasti zvyšovania bezpečnosti a dostupnosti sídel prostredníctvom zabezpečenia pasívnej bezpečnosti prieťahu cesty I/64 v meste Rajec na priechode pre chodcov pri križovatke ulíc Hollého a Štúrova vybudovaním nového osvetlenia a rekonštrukciou existujúceho priechodu pre chodcov.

Krátky opis projekt
Plánované investície prinesú vybudovanie nového osvetlenia priechodu pre chodcov a rekonštrukciu existujúceho priechodu pre chodcov pri križovatke ulíc Hollého a Štúrova v Rajci s dôrazom na bezbariérovosť a zvýšenie bezpečnosti. Projekt pre zvýšenie bezpečnosti dopravy a jej účastníkov zahŕňa realizáciu stavebných prác potrebných pre vybudovanie osvetlenia priechodu na Hollého ulici v Rajci, vyznačenie priechodu, doplnenie vodiacich pásov pre nevidiacich a doplnenie dopravného značenia, úpravu nástupných plôch na bezbariérové vstupy po oboch stranách komunikácie.

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa