Výberové konanie na prenájom stánkov s občerstvením na Námestí SNP

Mesto Rajec v súvislosti s organizovaním Kultúrneho leta 2022 vyhlasuje výberové konanie na prenájom stánkov s občerstvením na Námestí SNP na obdobie od 27. mája do 30. septembra 2022

 
Vyhlasovateľ:
Mesto Rajec
Adresa:                         Námestie SNP 2/2, 015 01  Rajec
zastúpené primátorom:   Ing. Milanom Lipkom
bankové spojenie:           SK46 0200 0000 0000 2362 1432
IČO:                              00 321 575
DIČ:                              2020637102
 
Miesto konania: Rajec, Námestie SNP 2/2
Termín konania: 27. 5. až 30. 9. 2022 vrátane
Otváracie hodiny stánkov: minimálne od 14.00 hod. – maximálne do 22.00 hod (počas podujatí organizovaných Mestom Rajec do 02:00)
Termín podania prihlášky: do 29.4. 2022 do 14.00 hod.
Vybraný účastník bude mať k dispozícii drevený stánok s rozmermi 2,3 x 2,3 m.
 
Každý záujemca si musí vyplniť prihlášku pre predaj potravín, jedla alebo nápojov a zaslať ju poštou na adresu: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22  Rajec alebo e-mailom na zuzana.jancovicova@rajec.sk

Prihláška musí byť úplne a pravdivo vyplnená a musí obsahovať prílohy tak ako je v nej uvedené. Prihláška musí byť vyplnená na formulári, ktorý je zverejnený spolu s týmto oznámením, prihláška na inom formulári nebude posudzovaná.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa