P E T Í C I A
Za obnovenie ambulancie Rýchlej lekárskej pomoci so sídlom v Rajci
 
Od 28. februára 2018 primátori miest a starostovia obcí Rajeckej doliny iniciovali petíciu
za obnovenie ambulancie Rýchlej lekárskej pomoci so sídlom v Rajci.
 
Dôvodom tohto riešenia je, že od 1.2.2018 došlo k zmene ambulancie Rýchlej lekárskej pomoci so sídlom v Rajci (ARLP) na ambulanciu Rýchlej zdravotnej pomoci (ARZP), ktorá zabezpečuje túto službu pre celú Rajeckú dolinu. Fakticky došlo k tomu, že v týchto vozidlách prestal pracovať lekár a ostal iba zdravotník. Je zarážajúce, že takéto opatrenie bolo prijaté bez toho, aby boli obce a mestá o takomto rozhodnutí vopred upovedomené. O tomto rozhodnutí sme sa dozvedeli z médií. Písomné rozhodnutie ministerstva zdravotníctva nám bolo doručené až 12.2.2018.
 
Primátori miest a starostovia obcí Rajeckej doliny spolu neodkladne reagovali na medializovanú správu a už dňa 8.2.2018 zaslali list ministrovi zdravotníctva a predsedovi vlády SR o osobné stretnutie a posúdenie problematiky.
 
Okrem tohto, sme svoje požiadavky na obnovenie ARLP predložili aj ŽSK, ktorý je zodpovedný za dostupnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti, aby v rámci svojich kompetencií konal. Aj napriek uvedenému nebolo zo strany kompetentných prijaté žiadne opatrenie na našu žiadosť a ani sa neuskutočnilo stretnutie s ministrom zdravotníctva či predsedom vlády SR.
 
Vzhľadom na to, že nie je v našich kompetenciách vyriešiť túto situáciu, využívame naše občianske práva a podľa zákona č. 85/1990 Zb. Zákon o petičnom práve vyhlasujeme túto petíciu.
 
"My, dole podpísaní občania v zmysle petičného práva požadujeme,
aby bola obnovená ambulancia Rýchlej lekárskej pomoci so sídlom v Rajci."
 
Podpisové hárky sa nachádzajú vo všetkých kanceláriách Mestského úradu Rajec.
 
Podporte túto petíciu svojim podpisom, podporme sa v záujme nášho zdravia!
 
Združenie obcí Rajecká dolina
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa