Logo Ministerstvo kultúry SR

Sanačný projekt vlhkosti Mestského múzea v Rajci – Národnej kultúrnej pamiatky DOM MEŠTIANSKY
Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR
Projekt spolufinancovaný z: MK SR na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2017 č. MK-2136/2017/1.1
Cieľ projektu:
dotácia je určená na realizáciu projektu s názvom „Sanačný projekt vlhkosti Mestského múzea v Rajci- národnej kultúrnej pamiatky DOM MEŠTIANSKY, súp.č.15, parc.č.5, k.ú.Rajec, ÚZPF č. 10762/1“. Projekt zahŕňa vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie obnovy budovy Mestského múzea v Rajci.
Termín realizácie:
2.polrok 2017 (vypracovanie projektovej dokumentácie)
Investor, objednávateľ: Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
Zhotoviteľ, dodávateľ: : Ing.arch.Pavol Visczor, Autorizovaný architekt, ČAO 0247 AA, Kubínska 7, 010 08 Žilina
Celkové náklady projektu: na vypracovanie projektovej dokumentácie predstavujú sumu vo výške 5 820 eur, pričom dotácia z MK SR predstavuje sumu 3 000 eur.
Výsledok projektu:
Mesto pristúpilo k riešeniu kritickej situácie v budove Mestského múzea, v ktorom je významne rozšírená vlhkosť, čo obmedzuje možnosť užívať plne jeho funkciu.
Vzhľadom na finančnú náročnosť rekonštrukcie pristúpilo Mesto Rajec k čiastkovým krokom potrebným k realizácii celkovej rekonštrukcie objektu Mestského múzea. Jedným z nich je vypracovanie sanačného projektu na odstránenie kritického stavu vlhkosti v objekte. Sanačný projekt je nevyhnutný pre realizáciu samotnej sanácie vlhkosti.
    
   
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa