Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2016

Mesto Rajec podľa § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2016.
 Správca dane, ktorým je Mesto Rajec, zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla:
                                                       - u fyzickej osoby       160,00 €
                                                       - u právnickej osoby  1600,00 €.
 Mesto Rajec upozorňuje daňových dlžníkov, že v zmysle daňového poriadku je povinné vymáhať všetky daňové a poplatkové pohľadávky i tie, ktorých výška nedosahuje sumu 160 € respektíve 1 600 €. Náklady na exekučné vymáhanie sú stanovené podľa § 200-203 zákona č. 233/1995 Z.z. Exekučný poriadok v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov.
 Vzhľadom na skutočnosť, že všetky pohľadávky sú vymáhané exekútorom, Mesto Rajec nie je oprávnené ich odpustiť. Právo na vymáhanie daňového nedoplatku takto zaniká až po 20 rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol.
Zverejnený zoznam je aktualizovaný k 28.2.2017
Vypracované na základe podkladov z finančného oddelenia MsÚ Rajec.
Daňoví dlžníci podľa stavu k 31. decembru 2016, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 €.
Dlžník fyzická osoba Adresa Druh dane Dlžná suma
spolu v €
Baránek Miloš Bystrická 89/11, Rajec Daň z nehnuteľnosti 282,64
Cibuľová Irena Kostolná 65/37, Rajec Komunálny odpad 555,93
Čanda Václav Moyzesova 907/9, Žilina Daň z nehnuteľnosti 1121,75
Ďurana Stefan 1. mája 481/73, Rajec Komunálny odpad 203,52
Horníková Monika Obrancov mieru 369/20, Rajec Komunálny odpad 193,24
Hromada Milan Moyzesova 714/10, Rajec Komunálny odpad 165,29
Hubená Miroslava Partizánska 880/17, Rajec Daň z nehnuteľnosti, komunálny odpad 176,43
Lingešová Iveta Kmeťova 650/2 ,Rajec Komunálny odpad 220,66
Macák Marian Rajec Daň z nehnuteľnosti, komunálny odpad 275,07
Matovicsová Terézia Kostolná 65/37, Rajec Komunálny odpad 297,27
 Matovič Štefan Kostolná 65/37, Rajec Komunálny odpad 438,47
Náležinská Andrea Hollého 264/99, Rajec Komunálny odpad 424,72
Náležinská Kateřina Mudrochova 929/8, Rajec Daň z nehnuteľnosti, komunálny odpad , pes 382,05
Oláhová Renáta Biskupická 82/176, Biskupice Komunálny odpad 176,11
Radič Ľubomír Kostolná 65/37, Rajec Daň z nehnuteľnosti, komunálny odpad 465,71
Radičová Marcela Kostolná 65/37, Rajec Komunálny odpad 396,99
Rolinec Štefan Hollého 198/45, Rajec Komunálny odpad 291,44
Svarinská Mária Bystrická 78/6, Rajec Komunálny odpad 269,78
Svetlá Viera Jánošíkova 562/58, Rajec Daň z nehnuteľnosti, komunálny odpad, pes 234,81
Špánik Rudolf Hollého 611/108, Rajec Komunálny odpad 652,40
Uhlárik Peter Janka Kráľa 779/18, Rajec Komunálny odpad 169,60
 
CAN s.r.o. Dolné Rudiny 3 Daň z nehnuteľnost, komunálny odpad 2018,62
KS Slovakia, s.r.o Stará Vajnorská 37, Bratislava Daň z nehnuteľnosti 2342,18
ZINTH a.s. Francisciho 3, Martin Daň z nehnuteľnosti 9064,99
Rosh Gadol Chamesh Dvojkrížna 2, Bratislava Daň z nehnuteľnosti 2749,50
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa