Projekt - VÝMENA STREŠNEJ KRYTINY A OPRAVA FASÁDY NA OBJEKTE RADNICE

Projekt - Výmena strešnej krytiny a oprava fasády na objekte radnice v Rajci na Námestí SNP
Názov projektu Výmena strešnej krytiny a oprava fasády na objekte radnice v Rajci na Námestí SNP, č. UZPF 1366/0
Program 1.Obnovme si svoj dom
Podprogram 1.1. Obnova kultúrnych pamiatok
Zmluva o poskytnutí dotácie MK-7591/2913/1.1 zo dňa 12.07.2013
Poskytovateľ dotácie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Výška poskytnutej dotácie 10 000 Eur
Druh výdavkov Bežné výdavky na opravu alebo výmenu krytiny
Víťazný uchádzač Drevodomy Rajec s.r.o. Námestie SNP 2 Rajec,
IČO 44261004
Cena diela podľa ZoD 35 875,99 Eur s DPH
Cena diela podľa dodatku č.1 35 353,654 Eur s DPH
Skutočné spolufinancovanie z vlastných zdrojov mesta 25 353,654 Eur s DPH
Odovzdanie staveniska 26.9.2013
Stavebný dozor Jaroslav Rybárik, číslo osvedčenia: 09708*10*
Projektová dokumentácia Projektovú dokumentáciu vypracovala spoločnosť PROMA s.r.o. Žilina , zákazka č. 2606/2011, december 2012.
Súhlas KPÚ Žilina Rozhodnutie č. ZA-11/0114-02/STA z 24.01.2011 – súhlas so zámerom obnovy výmena krytiny a oprava fasády
Záväzné stanovisko č. ZA-11/0244-02/STA z 31.01.2011 k projektovej dokumentácii
Záväzné stanovisko č. ZA-11/0539-02/PIE z 29.03.2011 k zisťovaciemu reštaurátorskému prieskumu
Rozhodnutie č. ZA-13/0119-02/STA z 15.01.2013 k zámeru /náter okien, dverí/
Popis vykonaných prác Predmetom stavebných prác bola výmena strešnej krytiny, elektroinštalačné práce – bleskozvody, oprava hydroizolácie, oprava snehových zachytávačov, vyčistenie a oprava klampiarskych žľabov.
Odovzdanie dokončených prác 28.10.2013 preberacím protokolom
Publicita Mesačník Rajčan, číslo október 2013, november 2013
  Prílohy:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa