Rada školy

Rada školy - dokumenty

Rada školy - dokumenty
Rada školy
Pôsobnosť a poslanie rady školy:
Rada školy je ustanovená podľa § 2 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, vyhlášky ministerstva školstva SR č. 51/2000 Z. z. o šk. samospráve s pôsobnosťou na 4 roky. Je iniciatívnym poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce a riaditeľstva materskej školy Obrancov mieru.
 
Zloženie Rady školy:
Členovia boli zvolení tajným hlasovaním alebo boli delegovaní:
• jeden zvolený zástupca za pedagogických zamestnancov – Marta Pekarová( predseda),
• jeden zvolený zástupca za nepedagogických zamestnancov – Vlasta Lednická,
• dvaja zvolení zástupcovia za rodičov – Mgr. Jozef Dubovec, Katarína Biela,
• dvaja delegovaní zástupcovia mestského zastupiteľstva – Ing. Zuzana Žideková,
• jeden delegovaný zástupca za zriaďovateľa– Ivana Zbýňovcová.
 
Rodičovská rada
Na celoškolskom združení rodičov v septembri 2016 boli zvolení zástupcovia rodičov každej triedy do rodičovskej rady rodičovského združenia:
1. trieda:Bc. K. Smith, Ľ.Matejková
2. trieda:Ing. K.Jasenovcová, Mgr. K.Slyšková
3. trieda: Bc. M. Dubcová 4. trieda: E. Blunárová, JUDr. Z. Mlynárová, J.Cisáriková, Ing. T.Veselá,Mgr. L.Žuffová
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa