Rada školy

Rada školy - dokumenty

RADA ŠKOLY

 

Pôsobnosť a poslanie rady školy:

Rada školy je ustanovená podľa § 2 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, vyhlášky ministerstva školstva SR č. 51/2000 Z. z. o šk. samospráve s pôsobnosťou na 4 roky. Je iniciatívnym poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce a riaditeľstva materskej školy Obrancov mieru.

Zloženie rady školy:

Členovia boli zvolení tajným hlasovaním alebo boli delegovaní:

• jeden zvolený zástupca za pedagogických zamestnancov – Michaela Časnochová (predseda),

• jeden zvolený zástupca za nepedagogických zamestnancov – Beáta Baranková,

• dvaja zvolení zástupcovia za rodičov – Mgr. Jana Kavcová, Mária Števková Rajčanová,

• dvaja delegovaní zástupcovia mestského zastupiteľstva – Martin Matejka, Ing. Juraj Jasenovec,

• jeden delegovaný zástupca za zriaďovateľa – Dita Jarinová.

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa