č. 1/2015
Z USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
 
    Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci bolo zvolané v zmysle § 12 ods. 1 Zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a uskutočnilo sa 15. decembra 2014 v obradnej sieni Radnice v Rajci.
    Na úvod rokovania zaznela štátna hymna. Po oficiálnom otvorení ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva Ing. Jánom Rybárikom predniesol predseda Mestskej volebnej komisie v Rajci, Ing. Miroslav Bellan, výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v meste Rajec, ktoré sa konali dňa 15.11.2014.
    Následne novozvolený primátor mesta, ktorým sa opätovne stal Ing. Ján Rybárik, zložil zákonom predpísaný sľub. Vzápätí aj novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub.
   Po príhovore primátora, ktorý predniesol k novozvoleným poslancom Mestského zastupiteľstva ako aj k ostatným prítomným, bol schválený program rokovania mestského zastupiteľstva.
   Poslanci Mestského zastupiteľstva zriadili Mestskú radu v Rajci, ktorá je poradným orgánom mestského zastupiteľstva a zo svojich radov schválili jej členov. Za členov mestskej rady boli zvolení poslanci: Mgr. Peter Hanus, Mgr. Michal Šupka, Ing. Peter Pekara, p. Gabriel Špánik a Ing. Gustáv Mucha.
    V ďalšom bode programu poslanci zriadili komisie, ktoré pracujú pri mestskom zastupiteľstve. A to Komisiu finančnú, Komisiu pre školstvo, kultúru a šport, Komisiu na ochranu verejného poriadku, Komisiu sociálno-zdravotnú a Komisiu výstavby a životného prostredia. Okrem týchto komisií boli zriadené aj Komisia na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta a Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Rajci.
    V závere rokovania primátor poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
                                                                                                                                Mestský úrad Rajec

 Slávnostný sľub poslancov mestského zastupiľstva mesta RajecSlávnostný sľub primátora mesta Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa