MESTSKÝ ÚRAD - 1. POSCHODIE - Vedenie Mesta; Oddelenie správne, matrika; Oddelenie výstavby a životného prostredia; Oddelenie finančné a správy mestského majetku; Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Žiline - oddelenie dokladov, vysunuté pracovisko Rajec; Zasadačky mestského úradu;
MESTSKÝ ÚRAD - 1. POSCHODIE
 
Mestský úrad 1. poschodie
 
VEDENIE MESTA
8 Primátor mesta
9 Podateľňa; Sekretariát primátora mesta a prednostu MsÚ
10 Prednosta
19 Hlavný kontrolór
 
ODDELENIE SPRÁVNE, MATRIKA
1 Vedúca oddelenia správneho
2 Evidencia obyvateľstva, sociálne služby
15 Opatrovateľská služba
18 Informatik
20 Matrika
 
ODDELENIE VÝSTAVBY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
3 Stavebný úrad
4 Evidencia bytov, regionálny rozvoj, verejné obstarávanie
5 Vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia
6 Odpadové hospodárstvo, zeleň
7 Verejné osvetlenie, prenájom kultúrneho domu
 
ODDELENIE FINANČNÉ A SPRÁVY MESTSKÉHO MAJETKU
14 Pokladňa
13 Mzdové oddelnie
15 Koordinátor školstva
21 Mzdové oddelenie, daň z nehnuteľnosti, učtáreň
22 Vedúca finančného oddelenia
23 Komunálny odpad, rozpočtár mesta
 
17
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline - Oddelenie dokladov,
vysunuté pracovisko Rajec ...viac informácií
 
ZASADAČKY MESTSKÉHO ÚRADU
VZ Veľká zasadačka
MZ Malá zasadačka
 
naspäť
Mestský úrad - orientačný plán; úvodná stránka
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa