Špeciálny spôsob hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov a vo voľbách do orgánov samosprávy obcí - špeciálne volebná komisia

Špeciálny spôsob hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov a vo voľbách do orgánov samosprávy obcí - špeciálna volebná komisia

 

Špeciálny spôsob hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov a vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa vykonajú 29. októbra 2022 upravuje zákon č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o špeciálnom hlasovaní“). Na zabezpečenie špeciálneho spôsobu hlasovania sa pre každý špeciálny volebný obvod zriaďuje špeciálna volebná komisia.

Do špeciálnej volebnej komisie môže delegovať jedného člena politická strana, politické hnutie (ďalej len „politická strana“) alebo koalícia, ktorá podala kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva obce, ktorá je sídlom špeciálnej volebnej komisie (ďalej len „určená obec“) podľa prílohy k zákonu o špeciálnom hlasovaní. Inštitút „náhradníka“ zákon o špeciálnom hlasovaní neupravuje, teda politické subjekty náhradníka do špeciálnej volebnej komisie nedelegujú.

Oznámenie o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia starostovi určenej obce (primátorovi mesta, starostovi mestskej časti) najneskôr do 9. októbra 2022.

Oznámenie o delegovaní člena možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky na email: alena.urikova@rajec.sk.

 

Oznámenie o delegovaní člena špeciálnej volebnej komisie musí obsahovať:

-          meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického a e-mailového kontaktu,

-          meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany;

-          za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu.

Oznámenie o delegovaní člena špeciálnej volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky (e-mailom). Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty (9. októbra 2022). Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

V listinnej forme musí byť oznámenie doručené najneskôr v posledný deň lehoty. V tento deň je možné doručiť oznámenie o delegovaní člena špeciálnej volebnej komisie do poštovej schránky obecného (mestského, miestneho) úradu určenej obce do ktorej obec prijíma listové zásielky; ak určená obec takouto schránkou nedisponuje, doručí sa listinné oznámenie poverenej osobe, ktorej meno, priezvisko a telefonický kontakt zverejnila na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle určená obec. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie ako sken na e-mailovú adresu zverejnenú určenou obcou na delegovanie člena špeciálnej volebnej komisie. Pre vznik členstva v špeciálnej volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

Právo delegovať člena špeciálnej volebnej komisie nemá nezávislý kandidát, politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu len pre voľby starostu obce.

Členstvo v špeciálnej volebnej komisii zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala alebo doručením písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie starostovi určenej obce,  v ktorej bol delegovaný za člena. Členstvo v špeciálnej volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr desať dní predo dňom konania volieb.

„Člen volebnej komisie je povinný zachovávať pri výkone funkcie nestrannosť a nepôsobiť v prospech alebo neprospech kandidujúcich subjektov. Tomu má prispôsobiť aj svoje oblečenie a konanie.“. (Uznesenie štátnej komisie č. 10/4/4 zo 4. 2. 2016).

Je neprípustné, aby členovia špeciálnej volebnej komisie svojím správaním alebo svojím odevom pôsobili pri výkone svojej funkcie na voličov v prospech alebo neprospech kandidujúcich politických strán a kandidátov.

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa