Pozvánka: Zasadnutie Mestského zastupiteľstva Rajec dňa 21.9.2023

Primátor mesta Rajec
 
V Rajci dňa 14. septembra 2023
 

POZVÁNKA

 
    V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 21. septembra 2023 o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu Rajec.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
 2. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
 3. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2023 rozpočtovým opatrením č. 40
 4. Upozornenie prokurátora – busta Ferdinanda Ďurčanského
 5. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2022/2023
 6. Prerokovanie monitorovacej správy o plnení rozpočtu a programového rozpočtu a výsledku hospodárenia Mesta Rajec k 30.6.2023
 7. Zmluva o budúcej zmluve a budúcom bezodplatnom odovzdaní a prevzatí vyvolaných investícií do vlastníctva a prevádzky mesta Rajec
 8. Prenechanie nebytového priestoru č. S01 do nájmu v kultúrnom dome v Rajci
 9. Prenájom časti pozemku v k.ú. Rajec, KNC č. 914/3
 10. Prenájom časti pozemku v k.ú. Rajec, KNE č. 7025/1
 11. Predaj pozemku v k.ú. Rajec, časť parcely KNC č. 467/10
  Pokračovanie v plnení uznesenia MZ č. 30/2023
 12. Prenájom časti pozemku v k.ú. Rajec, KNE č. 3737/1
 13. Prehľad plnenia uznesení MZ
 14. Správa o vykonaných kontrolách č. 4/2023 a č. 5/2023
 15. Interpelácie
 16. Diskusia
 17. Rôzne
Mgr. Peter Hanus
primátor mesta
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa