MsZ - Komisie

Komisie
§ 14 - Štatút mesta Rajec
 
 1. Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
 2. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom.
 3. Komisia sa skladá z predsedu, tajomníka a členov komisie. Predsedom komisie je spravidla poslanec mestského zastupiteľstva. Počet členov komisie určuje mestské zastupiteľstvo tak, aby každý poslanec bol členom aspoň jednej komisie.
 4. Mestské zastupiteľstvo v Rajci zriaďuje najmä tieto stále komisie.
  Podľa potreby mestské zastupiteľstvo zriaďuje aj ďalšie komisie. Po zmene podmienok a splnení úlohy môže komisiu zrušiť alebo opätovne zriadiť.
  1. finančná komisia
  2. komisia výstavby a životného prostredia
  3. sociálno-zdravotná komisia
  4. komisia pre školstvo, kultúru a šport
  5. komisia na ochranu verejného poriadku
  6. komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
  7. komisia pri MZ na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta
 5. Komisie na úsekoch, pre ktoré sú zriadené, najmä:
  1. v rámci poradnej funkcie vypracovávajú stanoviská k materiálom prerokúvaným v mestskom zastupiteľstve a v mestskej rade, ako ajk návrhom zámerov týkajúcich sa zabezpečenia potrieb a záujmov obyvateľov mesta
  2. v rámci iniciatívnej funkcie vypracovávajú návrhy a podnety na riešenie všetkých ďalších otázok života mesta a predkladajú ich mestskému zastupiteľstvu, mestskej rade a primátorovi mesta
  3. v rámci kontrolnej funkcie sa podieľajú na výkone kontroly, realizácii uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady, dodržiavaní nariadení mesta a vybavovaní podnetov, sťažností a petícií obyvateľov mesta. 
 6.  
          Komisie - volebné obdobie 2018 - 2022
 
Komisie pri Mestskom zastupiteľstve mesta Rajec zasadajú spravidla týždeň pred zasadnutím Mestskej rady.
 
Komisia na ochranu verejného poriadku
Predseda komisie PaedDr. Ján Mihalec
Členovia komisie
JUDr. Bohuslav Gelatka
Ján Pekara
Ing. Rastislav Ťažký
Zapisovateľka komisie Alena Uríková
Komisia sociálno-zdravotná
Predseda komisie Ing. Zuzana Žideková
Členovia komisie
Mgr. Peter Hanus
Bc. Marta Repková
Vladimír Dubec
PhDr. Anna Zmrhalová
Zapisovateľka komisie Ľubica Cesneková
Komisia pre školstvo, kultúru a šport
Predseda komisie Ján Kavec
Členovia komisie
Lumír Kardoš
Martin Matejka
PaedDr. Ján Mihalec,
Mgr. Michal Šupka
Ing. Marek Kmeť
Jana Demeterová
Zapisovateľka komisie Blanka Porubčanská
Komisia finančná
Predseda komisie JUDr. Bohuslav Gelatka
Členovia komisie
Mgr. Peter Hanus
Ing. Zuzana Žideková
Mária Števková Rajčanová
Dáša Bajzíková
Zapisovateľka komisie Tatiana Záborská
Komisia výstavby a životného prostredia
Predseda komisie Mgr. Róbert Augustín
Členovia komisie
Lumír Kardoš
Ing. Gustáv Mucha
Ing. Peter Pekara
Eva Stanková
Vladimír Rybár
Zapisovateľka komisie Júlia Tomčíková, Bc.
Komisie na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta
Členovia komisie JUDr. Bohuslav Gelatka
PaedDr. Ján Mihalec, PaedDr.
Ing. Gustáv Mucha
Zapisovateľka komisie Alena Uríková
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Rajci
Členovia komisie Mgr. Róbert Augustín
Bc. Marta Repková
Zapisovateľka komisie Alena Uríková
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa