Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 14. máj 2020

POZVÁNKA
 
V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie
 
mestského zastupiteľstva
 
ktoré sa uskutoční dňa 14. mája 2020 o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu Rajec.
 
Návrh programu:
 1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
 2. Žiadosť o nájom nebytového priestoru č. 9-22 v budove polikliniky s.č. 200 na ul. Hollého
 3. Kúpa pozemkov KNC parcela č. 1571/7, 1571/8, 1571/9 k.ú. Rajecká Lesná pod prístupovou cestou k plynovej regulačnej stanici s ochranným pásmom a zriadenie vecného bremena pre VTL prípojku plynu v k.ú. Rajecká Lesná a k.ú. Rajec na základe podpísanej Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a zmluve o budúcom zriadení vecného bremena č. 2020/27 zo dňa 3.2.2020
 4. Zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Ministerstva životného prostredia SR ako poskytovateľa NFP v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia formou blankozmenky k projektu s názvom: Podpora triedeného zberu odpadov v Rajci, ITMS2014+ kód projektu: 310011P314
 5. Zriadenie vecného bremena – právo uloženie podzemného vedenia SO 08 Elektrická NN prípojka
  Prevod nehnuteľného majetku – SO 08 Elektrická NN prípojka
 6. Žiadosť o ukončenie nájmu pozemku pod garáž KNC parcela č. 2156/52 na sídlisku Juh a uzavretie nového nájomného vzťahu
 7. Žiadosť o usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom KNC p.č. 935/3 a p.č. 939/1 formou zámeny
 8. Rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením
 9. Rozbor hospodárenia rozpočtovej organizácie Domov vďaky za rok 2019
  Účtovná závierka a výročná správa Domova vďaky k 31.12.2019
 10. Rozbory hospodárenia rozpočtových organizácií Mesta Rajec za rok 2019
 11. Záverečné správy a návrh Záverečného účtu Mesta Rajec a rozpočtové hospodárenie za rok 2019
  Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu Záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2019
 12. Návrh na použitie rezervného fondu
  Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu použitia prostriedkov rezervného fondu mesta
 13. Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z darov účelovo určených pre Domov vďaky
 14. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 11/2020
  Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta na rok 2020 – RO č. 11/2020
 15. Prehľad plnenia uznesení schválených Mestským zastupiteľstvom Rajec
 16. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 2. polrok 2020
 17. Správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie od 27.februára 2020 do 14.mája 2020
 18. Vzdanie sa členstva vo finančnej komisii, doplnenie finančnej komisie
 19. Interpelácie
 20. Diskusia
 21. Rôzne
 
Ing. Milan Lipka v.r.
primátor mesta
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa