V Rajci dňa 21. februára 2020
 
POZVÁNKA
 
V zmysle §13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie
 
mestského zastupiteľstva
 
ktoré sa uskutoční dňa 27. februára 2020 o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu Rajec.
 
Návrh programu:
 1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
 2. Žiadosť o prevod vlastníctva pozemkov pod garážami na ul. Športovej
 3. Žiadosť o nájom nebytového priestoru č. 9-22 v budove polikliniky s.č. 200 na ul. Hollého
 4. Žiadosť o usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkov formou zámeny
 5. Zrušenie uznesenia č. 101/2008
 6. Nájomný bytový dom 33 b.j. na ul. Hollého 179 – kúpna zmluva, záložné zmluvy
 7. Zriadenie práva prechodu, prejazdu a práva uloženie podzemného vedenia na pozemku KNC parcela č. 1103/4
 8. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Vodozádržné opatrenie v meste Rajec“, zabezpečenie spolufinancovania projektu
 9. Návrh VZN č. 1/2020 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v meste Rajec
 10. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
 11. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 9/2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rajec
 12. Určenie počtu členov do Rady školy pri ZŠ, ZUŠ, MŠ a delegovanie členov za zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ, ZUŠ, MŠ
 13. Návrh na vyradenie majetku nad 1000,- €
 14. Predloženie ekonomicky oprávnených nákladov Domova vďaky na rok 2020
 15. Návrh Zásad a financovania Zboru pre občianske záležitosti na vykonávanie obradov a slávností na území mesta Rajec
 16. Dodatok č. 1 k Smernici určení cien, postupu a podmienok za krátkodobý nájom nebytových priestorov a hnuteľného majetku v Meste Rajec
 17. Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2019
 18. Prehľad plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Rajec
 19. Správa hlavnej kontrolórky mesta Rajec o kontrolnej činnosti za rok 2019
 20. Správa o výsledku kontrol uskutočnených hlavnou kontrolórkou mesta za obdobie od 12.12.2019 do 27.2.2020
 21. Vyhodnotenie interpelácií z 12.12.2019
 22. Interpelácie
 23. Diskusia
 24. Rôzne
 
Ing. Milan Lipka v.r.
primátor mesta
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa