Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec - 11.02.2020

 
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Rajec č. 9/2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rajec
Návrh VZN č. 1/2020 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v meste Rajec
ZVEREJNENIE ZÁMERU
prevodu majetku obce  z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia
§ 9a ods. 8/ písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí.
 
 Mesto Rajec, Nám. SNP 2, 015 22 Rajec, IČO 00 321 575
podľa  § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 
zverejňuje  zámer prevodu majetku mesta, a to :
 
pozemku KNC parcela č. 1104/197, druh pozemku zastavané plochy o výmere 1 m2,
pozemku KNC parcela č. 1104/198, druh pozemku zastavané plochy o výmere 1 m2,  
ktoré boli vytvorené odčlenením od KNC  parcely č. 1104/1, druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 7098 m2 evidovanej na liste vlastníctva č. 1500 vlastníka Mesto Rajec  v celosti na základe geometrického plánu č. 43432611-071/2019 zo dňa 16.10.2019 vyhotoveného Ing. Radomír Blažek – Geodetic, overený Okresným úradom Žilina pod č. G1-2171/2019 dňa 24.10.2019  odkúpením do vlastníctva Viktora Hajstra, bytom Nerudova 948/1, 015 01 Rajec s uplatnenímustanovenia §9a, ods.8,  pís. e/  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí – dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým,  že pozemky sa nachádzajú pod exitujúcimi stavbami garáží (radové garáže na ul. Športovej) vo vlastníctve žiadateľa, žiadateľ má zámer stavby skolaudovať a zapísať do katastra nehnuteľností a naďalej užívať.  
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa