Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva - 22. júna 2017

PRIMÁTOR MESTA RAJEC
dňa: 19. júna 2017
 
P O Z V Á N K A
 
V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie
 
mestského zastupiteľstva,
 
ktoré sa uskutoční dňa 22. júna 2017 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.
 
Návrh programu:
1. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt: Modernizácia interiérového vybavenia odborných učební
    Základnej školy, Lipová 2, Rajec
2. Návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mesta Rajec.
 
 
 
Ing. Ján R y b á r i k v.r.
primátor mesta Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa