Prevádzkový poriadok Športového areálu Rajec

Prevádzkový poriadok Športového areálu Rajec
v znení Dodatoku č. 1 k prevádzkovému poriadku Športového areálu Rajec zo dňa 1.11.2019
 
Článok 1
Obsah prevádzkového poriadku
 
Prevádzkový poriadok Športového areálu Rajec obsahuje tieto ustanovenia:
1. Účel prevádzkového poriadku
2. Identifikačné údaje o prevádzkovateľovi zariadenia
3. Charakteristika športového zariadenia
4. Organizácia a prevádzkovanie športového areálu
    4.1. Všeobecné ustanovenia
    4.2. Prevádzka futbalového ihriska
    4.3. Prevádzka skateparku
    4.4. Prevádzka detského ihriska
    4.5. Prevádzka multifunkčného ihriska
    4.6. Prevádzka tenisových kurtov
    4.7. Prevádzka workoutparku
    4.8. Prevádzka pohostinstva
    4.9. Prevádzka fitnes ihriska    
5. Tiesňové linky
6. Záverečné ustanovenia
 
Článok 2
Účel prevádzkového poriadku
 
1. Prevádzkový poriadok je spracovaný v súlade s §22 zákona 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti fyzických a právnických osôb zdržujúcich sa v športovom areáli, ako aj povinnosti prevádzkovateľa športového areálu a jednotlivých správcov ihrísk. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku, ako aj pre osoby, ktoré sa nachádzajú a vykonávajú výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na športovú činnosť, resp. rekreačno-športovú činnosť v areáli.
 
Článok 3
Identifikačné údaje o prevádzkovateľovi zariadenia
 
1. Názov zariadenia: Športový areál Rajec
2. Adresa zariadenia: ul. Hollého 211, 015 01 Rajec
3. Vlastník: Mesto Rajec Vlastníctvo evidované na liste vlastníctva č. 1500 vedenom na Okresnom úrade v Žiline
4. Prevádzkovateľ zariadenia: Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec
5. IČO: 00 321 575
6. Telefóny kontakt: 041/5422030, e. mail: msú@rajec.sk
 
Článok 4
Charakteristika športového zariadenia
 
1. Športový areál mesta Rajec sa nachádza na ul. Hollého v Rajci v areáli futbalového ihriska.
2. Areál slúži na prevádzkovanie športových aktivít detí, športovej a širokej verejnosti.
3. Športový areál na účely prevádzkového poriadku sa skladá z viacerých samostatných celkov, a to:
     3.1. Futbalové ihrisko
     3.2. Skatepark
     3.3. Detské ihrisko
     3.4. Multifunkčné ihrisko (hokejbal, malý futbal, nohejbal)
     3.5. Tenisové kurty
     3.6. Workoutpark
     3.7. Pohostinstvo
     3.9. Fitness ihrisko
 
Článok 5
Organizácia a prevádzkovanie športového areálu
 
5.1
Všeobecné organizačné a prevádzkové ustanovenia pre športový areál
 
1. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže v areáli vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko.
2. V areáli je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je športový areál prispôsobený a v prevádzkových časoch jednotlivých zariadení prístupných verejnosti.
3. Každý užívateľ športového areálu je povinný riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa a ustanoveniami tohto Prevádzkového poriadku. Po neuposlúchnutí pokynu správcu môže byť osoba zo športového areálu s okamžitou platnosťou vykázaná.
4. Užívateľ športového areálu je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví ostatných užívateľov alebo poškodeniu majetku prevádzkovateľa.
5. Prevádzkovateľ areálu nenesie zodpovednosť za škody, poranenia a úrazy, ktoré si spôsobil užívateľ sám, prípadne správaním inej osoby alebo precenením vlastných schopností.
6. Za škody vzniknuté nedodržiavaním prevádzkového poriadku, všeobecných bezpečnostných pravidiel, hygienických a požiarnych zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá alebo jej zákonný zástupca.
7. Športový areál je celý oplotený s jedným hlavným vstupom od ul. Hollého. Tenisové kurty majú vedľajší vchod od rieky Rajčianka od garáží. Vstup do areálu je povolený len cez tieto dve brány.
8. Prevádzkovateľ je oprávnený uzavrieť areál v prípade organizovania podujatí, z technických dôvodov alebo z iných dôležitých dôvodov.
9. Na hracích a cvičebných plochách, detskom ihrisku je zakázané:
a) vodiť psov, mačky a iné zvieratá,
b) konzumovať alkoholické nápoje, požívať omamné a psychotropné látky a vstupovať do priestorov areálu stave pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok,
c) akýmkoľvek spôsobom poškodzovať, alebo ničiť zariadenia športového areálu a jeho jednotlivých celkov,
d) donášať a používať nádoby zo skla, ostré predmety, ako i iné predmety, ktoré by mohli byť príčinou zranenia návštevníkov areálu.
10. Bicykle sa môžu odkladať iba v priestoroch na to určených. Za ich poškodenie alebo stratu prevádzkovateľ alebo správca nezodpovedá.
11. Parkovanie motorových vozidiel je dovolené len na miestach k tomu vyhradených (označených ako parkovacia plocha). V ostatných častiach športového areálu je parkovanie motorových vozidiel zakázané!
12. Za podujatie v areáli, ktoré neorganizuje správca, v plnej miere zodpovedá príslušný organizátor.
13. V čase konania športových podujatí sú užívatelia, návštevníci športového areálu povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľov stretnutí a dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí.
14. Prevádzkovateľ zabezpečuje údržbu priestorov športového areálu na základe pokynov jednotlivých správcov a vykonaných kontrol, ďalej zabezpečuje výstavbu a modernizáciu športového areálu v rámci svojich finančných možností.
15. Užívatelia športového areálu sú povinní nahlásiť poškodenie jednotlivých prvkov a zariadení športového areálu prevádzkovateľovi alebo správcovi.
16. Prevádzkovatelia jednotlivých zariadení športového areálu sú povinní vykonať súčinnosť so správcom futbalového ihriska tak, aby nedochádzalo súbežne k športovej súťaži spolu s majstrovskými zápasmi futbalového klubu.
 
Cena za užívanie športového areálu
1. Skatepark, detské preliezačky, multifunkčné ihrisko sú poskytované bezplatne.
2. Tenisové kurty a futbalové ihrisko sú spoplatnené na základe dohody so správcami ihrísk.
 
5.2
Prevádzka futbalového ihriska
 
1. Futbalové ihrisko slúži pre verejnosť a potrebám futbalových družstiev Futbalového klubu Rajec.
2. Futbalové ihrisko je postavené na pozemku parcela č. 1104/1 KNC, šatne na pozemku parcela č. 1104/68 KNC so súpisným číslom domu 211.
3. Futbalové ihrisko sa skladá:
    a) trávnatá plocha futbalového ihriska s bránkami a zavlažovaním,
    b) tréningové trávnaté futbalové ihrisko,
    c) šatne so sprchami, kotolňou,
    d) tribúna,
    e) hygienické zariadenia,
    f) vodomerná šachta.
4. Futbalové ihrisko je prístupné verejnosti počas celého roka nasledovne:
    - od 1. apríla do 30. septembra v čase od 8:00 – 21:00 hod.
    - od 1. októbra do 31. marca v čase od 8:00 – 19:00 hod.
5. V čase tréningov a stretnutí futbalových družstiev FK Rajec môže byť prístup na ihrisko v nevyhnutnej miere obmedzený. Futbalové družstvá FK Rajec majú právo na prednostné využívanie futbalového ihriska.
6. Správcom futbalového ihriska je: manažér futbalového klubu.
 
5.2.1
Povinnosti prevádzkovateľa
 
1. Prevádzkovateľ futbalového ihriska, prostredníctvom svojho správcu, zabezpečuje pravidelnú údržbu priestorov a zariadení ihriska, ako je kosenie trávnatých plôch v areáli, údržba tribúny, lavičiek a priestorov pre divákov, údržbu hracích plôch, pričom dbá najmä na čistotu a poriadok.
2. Správca vykonáva pravidelnú kontrolu stavu jednotlivých prvkov a zariadení futbalového ihriska. O vykonaných kontrolách vedie záznam.
 
5.2.2
Povinnosti užívateľov
 
1. Užívateľ futbalového ihriska je povinný sa pri vstupe na trávnaté hracie plochy riadiť pokynmi správcu ihriska.
2. Správca ihriska je oprávnený užívateľom určiť, z dôvodov údržby a ochrany trávnatých plôch, rozsah využívania a miesto trávnatej hracej plochy, na ktorom môžu vykonávať športové aktivity. V prípade nebezpečenstva poškodenia hracej plochy môže správca ihriska vstup na trávnatú hraciu plochu zakázať.
3. V priestore futbalového ihriska je zakázané bez súhlasu správcu:
    a) vstupovať do priestoru bránkovísk hlavnej trávnatej hracej plochy,
    b) vstupovať na mokrú hlavnú trávnatú hraciu plochu,
    c) vstupovať na hlavnú trávnatú hraciu plochu bicyklom alebo iným dopravným prostriedkom.
 
5.3
Prevádzka Skateparku
 
1. Skateparkom sa pre účely tohto prevádzkového poriadku rozumie ihrisko umiestnené na pozemku parcela č. 1104/193 a 1104/194 KNC, slúži na vyhradené športové aktivity občanom mesta a širokej verejnosti.
2. Vyhradenými športovými aktivitami sa pre tento účel rozumie jazda na skateboarde, BMX bicykli, MTB bicykli, kolobežke, freeborde, mountainboarde, kolieskových korčuliach.
3. Skatepark sa skladá z prvkov:
    a) skate prvky (u-rampa, roller, ......)
    b) lavičky a odpadkový kôš
4. Skatepark je prístupný verejnosti počas celého roka nasledovne:
- od 1. apríla do 30. septembra v čase od 8:00 – 21:00 hod.
- od 1. októbra do 31. marca v čase od 10:00 – 17:00 hod
5. Správcom skateparku je : Oddelenie výstavby a životného prostredia Mestský úrad Rajec
 
5.3.1
Povinnosti prevádzkovateľa
 
1. Prevádzkovateľ, prostredníctvom svojho správcu skateparku, zabezpečuje pravidelnú údržbu priestorov a zariadení parku, pričom dbá najmä na čistotu a poriadok samotnej plochy a blízkeho okolia.
2. Správca vykonáva pravidelnú kontrolu stavu jednotlivých prvkov a zariadení skateparku. O vykonaných kontrolách vedie záznam.
 
5.3.2
Povinnosti užívateľov
 
1. Užívateľ skateparku je povinný používať pri jazde ochrannú prilbu, odporúčané sú tiež chrániče kolien a lakťov. Osoby do 15 rokov musia nosiť prilbu, chrániče kolien a lakťov POVINNE! Každá osoba je povinná vopred zvážiť svoje schopnosti pri jazde v skateparku, pričom sa odporúča začiatočníkom, aby si zabezpečili dohľad odborného inštruktora.
2. Používatelia skateparku užívajú zariadenie na vlastnú zodpovednosť.
3. Osoby mladšie ako 15 rokov musia byť na skateparku len so sprievodom dospelej osoby.
4. Každý užívateľ je povinný udržiavať skatepark a jeho okolie v čistote.
5. V priestoroch skateparku je zakázané:
    a) akákoľvek manipulácia s jednotlivými prvkami nad rámec ich funkčného určenia,
    b) využívať prvky skateparku, ak je vizuálne zrejmé, že prvok alebo jeho časť nie je v riadnom stave.
6. Využívanie areálu organizovanými skupinami osôb, resp. školskými zariadeniami je možné len po predchádzajúcej dohode s prevádzkovateľom a po zabezpečení pedagogického alebo iného dozoru.
 
5.4
Detské ihrisko
 
1. Detské ihrisko sa pre účely tohto prevádzkového poriadku rozumie umiestnenie zariadení pre hru detí (napr. preliezačky, šmýkačky a pod.) na časti pozemku parcela č. 1104/1 KNC.
2. Detské ihrisko je určené pre verejnosť, predovšetkým však spoločensky vhodnému spôsobu trávenia voľného času detí vo veku do 12 rokov.
3. Detské ihrisko je prístupné verejnosti počas roka nasledovne:
- od 1. apríla do 30. septembra v čase od 8:00 – 21:00 hod.
- od 1. októbra do 31. marca v čase od 10:00 – 17:00 hod
4. Správcom detského ihriska je: Oddelenie výstavby a životného prostredia Mestského úradu Rajec
 
5.4.1
Povinnosti prevádzkovateľa
 
1. Prevádzkovateľ, prostredníctvom správcu detského ihriska, zabezpečuje pravidelnú údržbu priestorov a zariadení ihriska, pričom dbá najmä na čistotu a poriadok samotnej plochy a blízkeho okolia.
2. Správca vykonáva pravidelnú kontrolu stavu jednotlivých prvkov a zariadení detského ihriska s dôrazom na preverenie prevádzky a stability zariadení, funkčnosti hracích prvkov, neporušenosti bezpečnostných náterov, materiálov. O vykonaných kontrolách vedie záznam.
 
5.4.2
Povinnosti užívateľov
 
1. Vstup do priestoru detského ihriska je na vlastné riziko a prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadný vznik úrazu.
2. Vstup dieťaťa do 7 rokov na detské ihrisko je povolený len v sprievode osoby staršej ako 15 rokov.
3. V priestore detského ihriska je okrem toho zakázané :
a) mechanicky alebo inak zasahovať do konštrukcie, telesa prvku a plochy v priestore detského ihriska, presúvať a vysypávať piesok mimo pieskoviska.
 
5.5
Multifunkčné asfaltové ihrisko
 
1. Multifunkčným ihriskom sa pre účely tohto prevádzkového poriadku rozumie asfaltové ihrisko ohraničené mantinelmi a ochrannými sieťami po obvode ihriska, určené hlavne pre hokejbal, malý futbal, nohejbal. Jeho súčasťou je krytá chatka, slúžiaca ako sklad športového náradia.
2. Multifunkčné ihrisko je postavené na časti pozemku parcela č. 1104/1 KNC.
3. Multifunkčné ihrisko sa skladá z:
    a) hracej asfaltovej plochy ohraničenej mantinelmi a ochrannými sieťami po obvode ihriska
    b) prístrešku (skladu)
4. Multifunkčné ihrisko je prístupné verejnosti počas celého roka nasledovne:
- od 1. apríla do 30. septembra v čase od 8:00 – 21:00 hod.
- od 1. októbra do 31. marca v čase od 10:00 – 17:00 hod.
5. Hokejbalový Club Rajec má prístup na ihrisko celoročne od 8:00 – 21:00 hod.
V čase tréningov a stretnutí organizovaných Hokejbalovým Clubom Rajec môže byť prístup na ihrisko v nevyhnutnej miere obmedzený. Hokejbalový Club Rajec má právo na prednostné využívanie multifunkčného ihriska.
6. Správcom multifunkčného ihriska je: hokejbalový Club Rajec
 
5.5.1
Povinnosti prevádzkovateľa
 
1. Prevádzkovateľ multifunkčného ihriska prostredníctvom správcu zabezpečuje pravidelnú údržbu priestorov a zariadení ihriska, pričom dbá najmä na čistotu a poriadok samotnej plochy a blízkeho okolia.
2. Správca vykonáva pravidelnú kontrolu stavu jednotlivých prvkov a zariadení ihriska. O vykonaných kontrolách vedie záznam.
 
5.5.2
Povinnosti užívateľov
 
1. Užívateľ multifunkčného ihriska je povinný sa pri vstupe na hraciu plochu riadiť pokynmi správcu ihriska.
2. Užívateľ ihriska je povinný najmä:
    a) používať vhodnú športovú obuv,
    b) vstupovať do priestoru ihriska výhradne cez vstupné brány,
    c) dodržiavať časový harmonogram využitia ihriska.
3. V priestore ihriska je zakázané:
    a) násilne vrážať, kopať alebo inak neprimeranou silou pôsobiť na mantinely ohraničujúce ihrisko,
    b) vstupovať na ihrisko bicyklom alebo iným dopravným prostriedkom.
 
5.6
Tenisové kurty
 
1. Tenisovými kurtmi sa pre účely tohto prevádzkového poriadku rozumie antukové ihriská, ohraničené oplotením po obvode ihriska, určené pre hranie tenisu.
2. Tenisové kurty sú postavené na časti pozemku parcela č. 1104/1 KNC.
3. Tenisové kurty sa skladajú:
    a) 3 tenisové kurty,
    b) drevený sklad s prístreškom,
    c) oplotenie,
    d) drevený sklad na antuku.
4. Tenisové kurty sú prístupné verejnosti počas celého roka nasledovne:
- 1. apríl - 31. október (pružne podľa počasia) v čase od 8:00 – 21:00 hod.
5. V čase tréningov a stretnutí družstiev Tenisového klubu Rajec môže byť verejnosti prístup na kurty v nevyhnutnej miere obmedzený.
6. Tenisový klub Rajec má právo na prednostné využívanie tenisových kurtov.
7. Správcom tenisových kurtov je: Tenisový klub Rajec
 
5.6.1
Povinnosti prevádzkovateľa
 
1. Prevádzkovateľ tenisových kurtov, prostredníctvom správcu zabezpečuje pravidelnú údržbu priestorov a zariadení kurtov, pričom dbá najmä na čistotu a poriadok samotnej plochy a blízkeho okolia.
2. Správca vykonáva pravidelnú kontrolu stavu jednotlivých prvkov a zariadení kurtov. O vykonaných kontrolách vedie záznam.
 
5.6.2
Povinnosti užívateľov
 
1. Užívateľ tenisových kurtov je povinný sa pri vstupe na hracie plochy riadiť pokynmi správcu kurtov.
2. Vstup na tenisový kurt za účelom hry je možný len po úhrade poplatku (jednorazový poplatok resp. permanentka).
3. Hrať na tenisovom kurte možno len v tenisovej obuvi.
4. Hráč vstupuje na upravený kurt. Po ukončení hry je povinný dať kurt do pôvodného stavu, tzn. upraviť povrch antuky a upratať po sebe prípadné odpadky. Tenisový kurt sa najskôr (podľa potreby najmä na začiatku sezóny) vyrovná ohreblom a potom sa zametie.
5. Čas potrebný na úpravu tenisového kurtu je súčasťou hracieho času. Čistenie umelých čiar si robia podľa potreby sami hráči. V prípade nepriaznivých podmienok sú hráči povinní kurt poliať.
6. V prípade opakovaného nedodržania pravidiel, podľa bodu 3., 4. a 5. užívateľom, je prevádzkovateľ oprávnený pozastaviť jeho ďalšie užívanie kurtu.
7. Správca kurtov je oprávnený užívateľom určiť, z dôvodov údržby a ochrany hracích plôch, rozsah využívania a miesto hracej plochy, na ktorej môžu vykonávať športové aktivity.
8. V priestore tenisových kurtov je zakázané aj:
    a) vstupovať do priestoru hracej plochy v inej ako tenisovej obuvi,
    b) vstupovať na mokrú hraciu plochu,
    c) vstupovať na hraciu plochu bicyklom alebo iným dopravným prostriedkom.
 
5.7
Prevádzka Workoutparku
 
1. Workoutparkom sa pre účely tohto prevádzkového poriadku rozumie ihrisko umiestnené na pozemku parcely, slúžiace na vyhradené športové aktivity občanom mesta a širokej verejnosti.
2. Vyhradenými športovými aktivitami sa pre tento účel rozumie cvičenie na jednotlivých komponentoch a vykonávanie rôznych pohybových aktivít v rámci workoutparku
3. Workoutpark sa skladá z prvkov:
    a) prvky na cvičenie spodnej časti tela a brucha
    b) hrazdy, vodorovný a zvislý rebrík určený na cvičenie vrchnej časti tela
    c) bradlá určené na rôzne pohybové aktivity
    d) lano určené na šplhanie
    f) kruhy určené pre rôzne gymnastické cviky a prvky
Workoutpark je prístupný verejnosti počas celého roka
4. Správcom workoutparku je: Oddelenie výstavby a životného prostredia Mestský úrad Rajec.
 
5.7.1
Povinnosti prevádzkovateľa
 
1. Prevádzkovateľ, prostredníctvom svojho správcu workoutparku zabezpečuje pravidelnú údržbu priestorov a zariadení parku, pričom dbá najmä na čistotu a poriadok samotnej plochy a blízkeho okolia.
2. Správca vykonáva pravidelnú kontrolu stavu jednotlivých prvkov a zariadení workoutparku. O vykonaných kontrolách vedie záznam.
 
5.7.2
Povinnosti užívateľov
 
1. Užívateľ workoutparku cvičí na vlastne riziko a musí vopred zvážiť svoju fyzickú zdatnosť a schopnosti predtým, ako začne v parku cvičiť. Pričom sa odporúča začiatočníkom, aby si zabezpečili dohľad odborného inštruktora.
2. Osoby používajú zariadenia workoutparku na vlastné nebezpečenstvo a vlastnú zodpovednosť.
3. Osoby mladšie ako 15 rokov musia byť v priestoroch workoutparku len so sprievodom dospelej osoby.
4. Každý užívateľ je povinný udržiavať workoutpark a jeho okolie v čistote.
5. V priestoroch workoutparku je zakázané:
    a) akákoľvek manipulácia s jednotlivými prvkami nad rámec ich funkčného určenia,
    b) využívať prvky workoutparku, ak je vizuálne zrejmé, že prvok alebo jeho časť nie je v riadnom stave.
6. Využívanie areálu organizovanými skupinami osôb, resp. školskými zariadeniami, je možné len po predchádzajúcej dohode s prevádzkovateľom a po zabezpečení pedagogického alebo iného dozoru.
 
5.8
Pohostinstvo
 
1. Pohostinstvo „Bistro 12“ sa nachádza v časti budovy šatní s. č. 211 na ul. Hollého v Rajci.
2. Pohostinstvo je v nájme na základe uzavretej Zmluvy o nájme nebytových priestorov.
3. Súčasťou nájmu je aj drevený prístrešok o výmere 150 m2.
4. Prevádzkovateľ pohostinstva má vydané záväzné stanovisko k prevádzke a rozhodnutie o schválení otváracích hodín.
5. Prevádzkovateľ pohostinstva zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch nájmu, za dodržiavanie bezpečnostných, hygienických a požiarnych predpisov.
6. Prevádzkovateľom pohostinstva je zmluvný nájomca zariadenia.
 
5.9.
Prevádzka fitness ihriska
 
1. Fitness ihriskom sa pre účely tohto prevádzkového poriadku rozumie ihrisko umiestnené na voľne prístupnom pozemku, ktoré slúži na vyhradené športové aktivity občanom mesta a širokej verejnosti. Je voľne prístupné počas celého roka.
2. Vyhradenými športovými aktivitami sa pre tento účel rozumie cvičenie na jednotlivých strojoch a vykonávanie rôznych pohybových aktivít
3. Fitness ihrisko sa  skladá z prvkov:
    a) Posilňovací stroj na ramená
    b) Posilňovací stroj na brušné svalstvo
    c) Stepper a surf
    d) Eliptický trenažér
4. Správcom fitness ihriska  je: Oddelenie výstavby a životného prostredia MsÚ Rajec
 
5.9.1
Povinnosti prevádzkovateľa
 
1. Prevádzkovateľ, prostredníctvom svojho správcu fitness ihriska zabezpečuje pravidelnú údržbu priestorov a zariadení parku, pričom dbá najmä na čistotu a poriadok samotnej plochy a blízkeho okolia.
2. Správca vykonáva pravidelnú kontrolu stavu jednotlivých prvkov a zariadení fitness ihriska. O vykonaných kontrolách vedie záznam.
 
5.9.2
Povinnosti  užívateľov
 
1. Užívateľ  fitness ihriska  cvičí na vlastne riziko a musí vopred zvážiť svoju fyzickú zdatnosť  a schopnosti predtým, ako začne v parku cvičiť. Odporúča sa  pri cvičení dodržiavať pravidlá :
- pred začatím cvičenia sa dôkladne rozcvičiť min. 10-15 min.
- začať v miernom tempe a postupne tempo zvyšovať
- pri bolesti alebo slabosti  pri cvičení , prerušiť cvičenie a oddýchnuť  si
- rytmus a dĺžku cvičenia zvoliť s ohľadom na fyzický stav
- dodržovať  pitný režim
- po cvičení vykonať strečingové cvičenie.
2. Osoby používajú zariadenia fitness ihriska  na vlastné nebezpečenstvo a vlastnú zodpovednosť.
3. Osoby mladšie ako 15 rokov musia byť v priestoroch fitness ihriska  len so sprievodom  dospelej osoby.    
4. Každý užívateľ je povinný udržiavať fitness ihrisko a jeho okolie v čistote.
5. V priestoroch  fitness ihriska  je zakázané:
a)      akákoľvek manipulácia s jednotlivými prvkami nad rámec ich funkčného určenia,
b)      využívať prvky fitness , ak je vizuálne zrejmé, že prvok alebo jeho časť nie je  v riadnom stave.
6. Využívanie areálu organizovanými skupinami osôb, resp. školskými zariadeniami, je možné len po predchádzajúcej dohode s prevádzkovateľom a po zabezpečení pedagogického alebo iného dozoru.
 
Článok 6
Tiesňové linky
 
1. Užívateľ alebo návštevník, ktorý je svedkom úrazu, je povinný poskytnúť prvú pomoc zranenej osobe a v prípade vážnejšieho zranenia bezodkladne kontaktovať rýchlu zdravotnú službu na telefónnom čísle 112.
2. Tiesňové linky:
     112 Jednotné telefónne číslo tiesňového volania
     159 Mestská polícia
     158 Polícia
     155 Záchranná služba
     150 Hasičská a záchranná služba
 
Článok 7
Záverečné ustanovenia
 
1. Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých užívateľov a návštevníkov športového areálu.
2. Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení prevádzkového poriadku má osoba poverená prevádzkovateľom, správcovia ihrísk, mestská polícia.
3. Prevádzkový poriadok športového areálu nadobúda platnosť od 1.1.2016
4. Prevádzkový poriadok je zverejnený pri vstupe do športového areálu.
 
 
 
Ing. Ján Rybárik vr.
Primátor mesta
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa