Autor: Miroslav Bros, 02.01.2018
ZVEREJNENIE ZÁMERU
 
prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí
 
Mesto Rajec, Nám. SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575
 
podľa § 9a, ods. 9, písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 
zverejňuje zámer prenechať majetok mesta do nájmu, a to :
 
nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Rajec, ktoré sa nachádzajú na II. poschodí v budove súp. č. 2 na ulici Námestie SNP v Rajci (budova MsÚ), postavenej na pozemku KNC parcele č. 84/5, zapísaná na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom odbore na LV č. 1500:
- nebytový priestor číslo 206 o celkovej výmere 16,60 m²
- nebytový priestor číslo 207 o celkovej výmere 16,60 m²
 
nájomcovi:
Miestna akčná skupina Rajecká dolina, so sídlom Fučíkova 339, 015 01 Rajec
 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že:
Mesto Rajec je členom Miestnej akčnej skupiny Rajecká dolina, ide o subjekt verejno – súkromného partnerstva, cieľom ktorého je rozvoj regiónu. Kvôli efektívnejšej činnosti navrhujeme žiadateľovi schváliť prenájom nebytových priestorov na dobu neurčitú za účelom vykonávania administratívnych činnosti MAS.