Autor: Miroslav Bros, 04.12.2015
PRIMÁTOR MESTA RAJEC
Rajec, 04.12.2015
Určenie volebných okrskov a volebných miestností
 
V zmysle § 8 ods. 1 Zákona č. 180/2014 Z.z. v platnom znení o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto určujem pre voľby do NR SR konané dňa 05.03.2016 štyri volebné okrsky a volebné miestnosti, a to nasledovne:
 
Volebný okrsok č. 01
Volebný okrsok 01 zahŕňa ulice:
Lipová, Hollého (č. 1 - 49), Javorová, Smreková, Ružová, Jabloňová, Orgovánová
Volebná miestnosť pre volebný okrsok 01:  budova Základnej školy, Lipová 2, Rajec
 
Volebný okrsok č. 02
 
Volebný okrsok č. 02 zahŕňa ulice:
1.mája, Fučíkova, Hurbanova (č. 1 – 4, 6 – 11), Jánošíkova, Krivín, Moyzesova, Nádražná (č. 25 - 37), Obr. mieru, S.Chalupku, Záhradnícka
Volebná miestnosť pre volebný okrsok č. 02: budova Materskej školy, Obr. mieru 400/51, Rajec
 
Volebný okrsok č. 03
 
Volebný okrsok 03 zahŕňa ulice:
Bystrická, Hollého (rod.domy č. 60 - 116), Hurbanova (č. 5), Kmeťova, Kollárova, Komenského, Kostolná, M.R.Štefánika, Nádražná (č. 1-23, 38-60), Nám.A.Škrábika, Nám. SNP, Partizánska (č. 1-10, 134 – 143), Sládkovičova, Vojtová, Zakamenica, Šafárikova, Športová, Švermova, Lúčna, Bielisko, Hviezdoslavova, Štúrova a mestskú časť Rajec-Charubina
Volebná miestnosť pre volebný okrsok č. 03: budova Mestského úradu, Nám. SNP 2/2, Rajec
 
Volebný okrsok č. 04
 
Volebný okrsok č. 04 zahŕňa ulice:
Alexyho, Benkova, Frivaldského, Fullova, Haškova, Janka Kráľa, Jilemnického, Mudrochova, Nerudova, Partizánska (č.d. 11 – 133, 144-146), Plávkova, Pri Rajčanke, Slottova
Volebná miestnosť pre okrsok 04: budova Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec
 
Občania, ktorým bol zrušený trvalý pobyt podľa § 7 ods. 1 písm. d) až g) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, a majú právo voliť (občania, ktorí v deň volieb dovŕšili 18 roku veku a majú trvalý pobyt v meste Rajec), podľa evidencie obyvateľov zapísaní v zozname voličov vo volebnom okrsku č. 3. Volebná miestnosť pre tento okrsok sa nachádza v budove Mestského úradu na Námestí SNP č. 2/2 v Rajci.
 

                                                                                                      Ing. Ján Rybárik,  v.r.
                                                                                                           primátor mesta
 
Voľby do NR SR - úvodná stránka
Voľby do NR SR 2016 - úvodná stránka