Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

Autor: Miroslav Bros, 18.05.2015
Pozvánka - V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 21. mája 2015 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.
PRIMÁTOR MESTA RAJEC
                                                                                                          dňa: 18. mája 2015
P O Z V Á N K A
V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie
mestského zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa 21. mája 2015 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.
      
       Program:.
 1. Kontrola plnenia uznesení
 2. Informácia o optimalizácii materských škôl v meste Rajec
 3. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 14/2015
 4. Rozbory hospodárenia rozpočtových organizácií ZUŠ, ZŠ a MsKS za rok 2014; Odborné stanovisko hl. kontrolórky k výsledkom hospodárenia rozpočtových organizácií Mesta Rajec za rok 2014
 5. Rozbor hospodárenia rozpočtovej organizácie Domov vďaky, účtovná závierka a výročná správa k 31.12.2014
  a) Predloženie správy nezávislého audítora pre vedenie rozpočtovej organizácie Domov vďaky a zriaďovateľa Mesto Rajec za rok 2014
  b) Prerokovanie dodatku správy audítora o overení súladu individuálnej výročnej správy s účtovnou závierkou
 6. Záverečné správy a návrh záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2014
  a) Inventarizácia k 31.12.2014 – správa UIK
  b) Správa o plnení rozpočtu a programového rozpočtu mesta za r. 2014
  c) Poznámky k 31.12.2014
  d) Návrh záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2014; Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Mesta Rajec;
  Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu Záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2014.
 7. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2014 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2014/2015* a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
 8. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 9/2015;
  Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2015 Mesta Rajec – rozpočtovým opatrením č. 9/2015.
 9. Informácia o zákone č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 10. Zrušenie VZN č. 63/2005 o deratizácii a dezinsekcii
 11. Návrh VZN č. 1/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie občanov pitnou vodou v čase jej nedostatku,  o spôsobe náhradného zásobovania vodou, o náhradnom odvádzaní odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
 12. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 2.polrok 2015
 13. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórkou mesta (marec – máj 2015)
 14. Personálne otázky
 15. Predaj, prenájom nehnuteľností
 16. Interpelácie
 17. Diskusia
 18. Rôzne
   
                                                                                Ing. Ján R y b á r i k    v. r.
                                                                               primátor mesta Rajec