Autor: Miroslav Bros, 05.12.2011
2005 - Dodatok č. 1, 2 a 3 VZN č. 20/1995 o správe a prevádzke cintorínov domov smútku v Rajci.
2005 - Dodatok č. 1 k VZN Mesta Rajec č. 55/2004 o podmienkach určovania a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva v Meste Rajec.
VZN č. 71/2005 - O poskytovaní pohrebných služieb a prevádzkovaní pohrebísk v Meste Rajec.
VZN č. 70/2005 - O podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálny odpad v Meste Rajec.
VZN č. 69/2005 - O podmienkach určovania a vyberania dane za ubytovanie v Meste Rajec.
VZN č. 68/2005 - O podmienkach určovania a vyberania dane za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje v Meste Rajec.
VZN č. 67/2005 - O podmienkach určovania a vyberania dane za psa v Meste Rajec.
VZN č. 66/2005 - O podmienkach určovania a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva v Meste Rajec.
VZN č. 65/2005 - O podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Mesta Rajec.
VZN č. 64/2005 - O poskytovanií dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu Mesta.
VZN č. 63/2005 - O deratizácii a dezinsekcii na území Mesta Rajec.; Uznesením č. 47/2015 VZN zrušené z dôvodu platnosti nového zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
VZN č. 62/2005 - O vyhradených plochách na vylepovanie predvolebných plagátov pre všetky kandidujúce politické strany, politické hnutia a koalície na území Mesta Rajec počas volebnej kampane.
VZN č. 61/2005 - O podmienkach podnikania na území Mesta Rajec.
2004 - Dodatok č. 1 k VZN č. 20/1995 o správe a prevádzke cintorínov a domov smútku v Rajci.
VZN č. 60/2004 - Trhový poriadok - upravujúci podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, ktorých správcom je Mesto Rajec.
VZN č. 59/2004 - O podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálny odpad v Meste Rajec.
VZN č. 58/2004 - O podmienkach určovania a vyberania dane za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje v Meste Rajec.
VZN č. 57/2004 - O podmienkach určovania a vyberania dane za ubytovanie v Meste Rajec.
VZN č. 56/2004 - O podmienkach určovania a vyberania dane za psa v Meste Rajec.
VZN č. 55/2004 - O podmienkach určovania a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva v Meste Rajec.
VZN č. 54/2004 - O podmienkach o určovaní a vyberaní dane z nehnuteľností na území Mesta Rajec.
VZN č. 53/2004 - O ovzduší a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
VZN č. 52/2004 - O vyhradených plochách na vylepovanie volebných plagátov na území Mesta Rajec počas volebnej kampane - Voľby do Európskeho parlamentu.
VZN č. 51/2004 - O školských obvodoch Mesta Rajec.
VZN č. 50/2004 - Pravidlá hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami Mesta Rajec a hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií Mesta Rajec v súlade so zákonom č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
2004 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Rajec.
2004 - Štatút Mesta Rajec.
2003 - Dodatok č. 1 k VZN Mesta Rajec č. 46/2003 o Spôsobe určenia a výška úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby v Meste Rajec.
2003 - Dodatok č. 2 k VZN Mesta Rajec č. 48/2003 o miestnych poplatkoch.
2003 - Dodatok č. 1 k VZN Mesta Rajec č. 48/2003 o miestnych poplatkoch.
VZN č. 48/2003 - O miestnych poplatkoch.
VZN č. 47/2003 - O Mestskej polícii v Rajci.
VZN č. 46/2003 - O spôsobe určenia a výška úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby v Meste Rajec.
2002 - Príloha č. 1 k VZN mesta č. 16/95 o miestnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
VZN č. 45/2002 - O podmienkach držania psov.
VZN č. 43/2002 - O vyhradených plochách na vylepovanie predvolebných plagátov pre všetky kandidujúce politické strany, politické hnutia a nezávislých kandidátov na území Mesta Rajec počas volebnej kampane - Voľby do orgánov samosprávy obcí.
VZN č. 42/2002 - O vyhradených plochách na vylepovanie predvolebných plagátov pre všetky kandidujúce politické strany a politické hnutia na území Mesta Rajec počas volebnej kampane.
2001 - Dodatok č. 1 k VZN mesta č. 34/2000 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
VZN č. 39/2001 - O ktorom sa dopĺňa VZN Mesta Rajec č. 16/1995 o miestnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
VZN č. 38/2001 - O nakladaní s odpadmi na území Mesta Rajec.
2000 - Dodatok č. 3 k VZN mesta Rajec č.16/1995 o miestnych poplatkoch.
2000 - Dodatok č. 1 k VZN mestského zastupiteľstva v Rajci č. 19/1995 Požiarny poriadok mesta Rajec.
2000 - Dodatok č. 3 k VZN č. 31/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach mesta Rajec.
VZN č. 36/2000 - O Verejnom poriadku na území Mesta Rajec.
VZN č. 35/2000 - O vyhradených plochách na vylepovanie plagátov na území Mesta Rajec.
VZN č. 34/2000 - O poplatku za znečisťovanie ovzdušia.