Hospodárenie Mesta Rajec za rok 2013

Autor: Miroslav Bros, 06.05.2014
Dokumenty: Záverečný účet Mesta Rajec za rok 2013; Správa nezávislého auditora určená Mestskému zastupiteľstvu Mesta Rajec za rok 2013; Správa nezávislého audítora o Konsolidovanej účtovnej závierky určená pre Mestské zastupiteľstvo Mesta Rajec za rok 2013; Dodatok správy auditora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou štatutárnemu orgánu Mesta Rajec; Konsolidovaná výročná správa (uvádza údaje z individuálnej výročnej správy) Mesta Rajec za rok 2013; Konsolodovaný výkaz ziskov a strát účtovnej jednotky verejnej správy k 31.12.2013; Konsolodovaná súvaha účtovnej jednotky verejnej správy k 31.12.2013; Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky mesta zostavenej k 31.12.2013; Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky mesta zostavenej k 31.12.2013 - tabuľky.
Hodnotiaca správa k 31.12.2013 Hodnotiaca správa k 31.12.2013