Realizované projekty financované s podporou EÚ a štát. rozpočtu SR

Projekt: Cyklochodník Rajec-Šuja

Projekt: Cyklochodník Rajec-Šuja
      Projekt Cyklochodník Rajec-Šuja Poskytovateľ dotácie Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava, Slovenská republika Výzva Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie… viac informácii

Projekt - Podpora triedeného zberu odpadov v Rajci

Projekt - Podpora triedeného zberu odpadov v Rajci
KOHÉZNY FOND Mesto Rajec realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) č. OPKZP-PO1-SC111-2017-33/34, ktor… viac informácii

Nadácia Tesco - Projekt – Prírodná záhrada v Našom detskom raji

Nadácia Tesco - Projekt – Prírodná záhrada v Našom detskom raji
 "Podporené z grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame." Projekt Prírodná záhrada v našom detskom raji Poskytovateľ dotácie Nadácia Pontis - Nadačný fotnd Tesco Výzva Grantová výzva - 6.edícia grantového programu "Vy rozhodujete, my pomáhame" Zmluva o poskytnutí… viac informácii

Projekt - Vonkajší fitness pre každého

Projekt - Vonkajší fitness pre každého
  Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program "Podpora rozvoja športu na rok 2019"          Projekt  Vonkajší fitness pre každého  Poskytovateľ dotácie  Úrad vlády Slovenskej republiky  Výzva  Výzva na… viac informácii

Projekt - Elektromobil pre mesto Rajec

Projekt - Elektromobil pre mesto Rajec
Projekt Elektromobil pre mesto Rajec Poskytovateľ dotácie Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava Žiadosť o poskytnutie dotácie č. 130326 zo dňa 23.4.2018 Roznodnutie o poskytnutí dotácie  č. 130326/J1-32/18 zo dňa 15.8.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie  č… viac informácii

Projekt - Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v meste Rajec

Projekt - Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v meste Rajec
Projekt Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v meste Rajec Poskytovateľ dotácie Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení: Slovenská agentúra životného prostredia Kód výzvy, názov OPKZP-PO1-SC111-2017-23 Operačný program OP… viac informácii

Projekt - Návšteva v Rýmařove - Malí řemeslníci

Projekt - Návšteva v Rýmařove - Malí řemeslníci
Projekt Malí řemeslníci Poskytovateľ dotácie Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou Kód výzvy, názov FMP/CZ/1/11b Operačný program Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika - Fond malých projektov Prioritná os: 3. Rozvoj miestnych iniciatív Oblasť podpory 119 Investície do… viac informácii

Projekt - Modernizácia interiérového vybavenia odborných učební Základnej školy, Lipová 2, Rajec

Projekt - Modernizácia interiérového vybavenia odborných učební Základnej školy, Lipová 2, Rajec
  Projekt Modernizácia interiérového vybavenia odborných učební Základnej školy, Lipová 2, Rajec, kód projektu v ITMS2014+ 302021J954 Poskytovateľ dotácie Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja… viac informácii

Projekt - Stavebné úpravy interiéru zázemia Futbalového klubu Rajec

Projekt - Stavebné úpravy interiéru zázemia Futbalového klubu Rajec
       Projekt     Stavebné úpravy interiéru zázemia Futbalového klubu Rajec Poskytovateľ dotácie Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava Kód výzvy, názov Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory… viac informácii

Projekt - Poľsko-slovenské cesty dedičstva

Projekt - Poľsko-slovenské cesty dedičstva
    Poľsko-slovenské cesty dedičstva - sekcia (tu)   Poľsko-slovenské cesty dedičstva. - Polsko-słowackie szlaki dziedzictwa. ...plné znenie(tu)   Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. INTIEB/ZA/II/B/0092 ...plné znenie(tu)   Výzva na predloženie ponuky -… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa