Zmluvy - december / 2011

Účinnosť povinne zverejňovaných zmlúv
§ 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  (1) Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
  (2) Účastníci si môžu dohodnúť, že zmluva nadobúda účinnosť neskôr po jej zverejnení.
  (3) Zmluva uzavretá na účely odstránenia následkov mimoriadnej udalosti bezprostredne ohrozujúcej život, zdravie, majetok alebo životné prostredie, je účinná bez zverejnenia. Rovnako je bez zverejnenia účinné aj ustanovenie zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa podľa osobitného zákona nesprístupňuje.
  (4) Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.ZMLUVY MESTA RAJEC
za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011

  
              NÁZOV ZMLUVY
              PREDMET ZMLUVY
              OBCHODNÉ MENO ZMLUVNEJ STRANY
   DÁTUM
  ZVEREJNENIA
  UZATVORENIA
  ÚČINNOSTI
  ČÍSLO
 
  ZMLUVA
Dodatok č.4 k Zmluve o nájme pozemkov zo dňa 2.1.2007 06.12.2011 2011/176
Zmena Čl. V - nájomné a platobné podmienky 06.12.2011  
Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie . .
Dodatok č. 9 k Zmluve zo dňa 28.1.2004 07.12.2011 2011/177
Cena za služby v čl. IV. 10.11.2011  
Základná škola, Rajecká Lesná 01.01.2012
Dodatok č. 9 k Zmluve zo dňa 28.1.2004 07.12.2011 2011/178
Cena za služby v čl. IV. 10.11.2011  
Základná umelecká škola, Rajec 01.01.2012
Dodatok č. 9 k Zmluve zo dňa 28.1.2004 07.12.2011 2011/179
Cena za služby v čl. IV. 10.11.2011  
Základná škola, Rajec 01.01.2012
Darovacia zmluva 07.12.2011 2011/180
Mesto Rajec prijíma finančný dar na zhodnotenia budovy zariadenia domova pre seniorov-domova sociálnych služieb, na zakúpenia alebo zhodnotenia vnútorného vybavenia a na poskytovanie sociálnych služieb. 07.12.2011  
Oľga Malíčková, Rajec . .
Zmluva č. 7/2011o nájme nebytových priestorov školy uzatvorená v súlade so zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a prenájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka. 09.12.2011 2011/154
Predmetom nájmu je telocvičňa, ktorá je súčasťou Základnej školy. Účel nájmu - športová činnosť. 16.09.2011  
Jozef Smieško, Rajec . .
Zmluva č. 8/2011o nájme nebytových priestorov školy uzatvorená v súlade so zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a prenájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka. 09.12.2011 2011/155
Predmetom nájmu je telocvičňa, ktorá je súčasťou Základnej školy. Účel nájmu - športová činnosť. 26.09.2011  
Michal Kadurík, Rajec . .
Zmluva č. 9/2011o nájme nebytových priestorov školy uzatvorená v súlade so zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a prenájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka. 09.12.2011 2011/156
Predmetom nájmu je telocvičňa, ktorá je súčasťou Základnej školy. Účel nájmu - športová činnosť. 26.09.2011  
Ing. Peter Hanus, Rajec . .
Zmluva č. 10/2011o nájme nebytových priestorov školy uzatvorená v súlade so zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a prenájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka. 09.12.2011 2011/157
Predmetom nájmu je telocvičňa, ktorá je súčasťou Základnej školy. Účel nájmu - športová činnosť. 26.09.2011  
Ing. Miloš Bronček, Rajec . .
Zmluva č. 13/2011o nájme nebytových priestorov školy uzatvorená v súlade so zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a prenájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka. 09.12.2011 2011/158
Predmetom nájmu je telocvičňa, ktorá je súčasťou Základnej školy. Účel nájmu - športová činnosť. 26.09.2011  
Ján Mlynár, Rajec . .
Zmluva č. 11/2011o nájme nebytových priestorov školy uzatvorená v súlade so zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a prenájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka. 09.12.2011 2011/159
Predmetom nájmu je telocvičňa, ktorá je súčasťou Základnej školy. Účel nájmu - športová činnosť. 30.09.2011  
RNDr. Jaroslav Pecho, Rajec . .
Zmluva č. 12/2011o nájme nebytových priestorov školy uzatvorená v súlade so zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a prenájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka. 09.12.2011 2011/160
Predmetom nájmu je telocvičňa, ktorá je súčasťou Základnej školy. Účel nájmu - športová činnosť. 13.10.2011  
JAMÍZ, Peter Kumančík, Rajec . .
Zmluva č. 14/2011o nájme nebytových priestorov školy uzatvorená v súlade so zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a prenájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka. 09.12.2011 2011/161
Predmetom nájmu je telocvičňa, ktorá je súčasťou Základnej školy. Účel nájmu - športová činnosť. 05.09.2011  
Gymnázium, ul. Javorrová 5, Rajec . .
Zmluva č. 15/2011o nájme nebytových priestorov školy uzatvorená v súlade so zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a prenájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka. 09.12.2011 2011/162
Predmetom nájmu je telocvičňa, ktorá je súčasťou Základnej školy. Účel nájmu - športová činnosť. 26.09.2011  
Mgr. Michal Šupka . .
Zmluva č. 16/2011o nájme nebytových priestorov školy uzatvorená v súlade so zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a prenájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka. 09.12.2011 2011/163
Predmetom nájmu je telocvičňa, ktorá je súčasťou Základnej školy. Účel nájmu - športová činnosť. 22.09.2011  
Peter Špánik, Rajec . .
Zmluva č. 17/2011o nájme nebytových priestorov školy uzatvorená v súlade so zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a prenájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka. 09.12.2011 2011/164
Predmetom nájmu je telocvičňa, ktorá je súčasťou Základnej školy. Účel nájmu - športová činnosť. 26.09.2011  
Mária Kolárová, Šuja . .
Zmluva č. 18/2011o nájme nebytových priestorov školy uzatvorená v súlade so zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a prenájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka. 09.12.2011 2011/165
Predmetom nájmu je telocvičňa, ktorá je súčasťou Základnej školy. Účel nájmu - športová činnosť. 26.09.2011  
Monika Galovičová, Rajec . .
Zmluva č. 19/2011o nájme nebytových priestorov školy uzatvorená v súlade so zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a prenájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka. 09.12.2011 2011/174
Predmetom nájmu je telocvičňa, ktorá je súčasťou Základnej školy. Účel nájmu - športová činnosť. 02.11.2011  
Jozef Majerčík, Stránske . .
Zmluva č. 20/2011o nájme nebytových priestorov školy uzatvorená v súlade so zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a prenájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka. 09.12.2011 2011/175
Predmetom nájmu je telocvičňa, ktorá je súčasťou Základnej školy. Účel nájmu - športová činnosť. 28.11.2011  
Marián Pekara, Rajec . .
Zmluva 09.12.2011 2011/181
Mesto Rajec sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve zabezpečí spracovanie mzdových náležitostí pre zamestnancov školy a školského zariadenia 06.12.2011  
Základná škola s materskou školou, Konská . .
Zmluva č. 21/2011o nájme nebytových priestorov školy uzatvorená v súlade so zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a prenájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka. 09.12.2011 2011/182
Predmetom nájmu je telocvičňa, ktorá je súčasťou Základnej školy. Účel nájmu - športová činnosť. 01.12.2011  
Michal Vančo . .
Darovacia zmluva uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianského zákonníka 14.12.2011 2011/183
Vecný dar - Akvárium pre MŠ, Obrancov mieru 400/51, Rajec 13.12.2011  
Mariana Heglasová - Akvaristika; Rajec . .
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu uzatvorená podľa § 685 a násl. Občainského zákonníka 14.12.2011 2011/187
Predmetným dodatkom k zmluve zo dňa 1.4.2011 sa dopĺňa nájomca 13.12.2011  
František Pavlík Rajec . .
Darovacia zmluva 14.12.2011 2011/188
Mesto Rajec prijíma finančný dar na zhodnotenia budovy zariadenia domova pre seniorov-domova sociálnych služieb, na zakúpenia alebo zhodnotenia vnútorného vybavenia a na poskytovanie sociálnych služieb. 14.12.2011  
Jozefa Hrehová, Rajec . .
Dodatok č.1 k Zmluve o prevádzkovaní pohrebísk uzatvorenej dňa 31.3.2009 15.12.2011 2011/216
Doba platnosti zmluvy sa predlžuje na dobu 5 rokov t.j. do 31.12. 2016 15.12.2011  
Jozef Vysoký, Rajec . .
Kúpna zmluva č. P/157/ML/2011 uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 19.12.2011 2011/189
Dodanie dvoch prídavných zariadení na zimnú údržbu k motorovému vozidlu Mercedes Unimog U400 a to: výmennej sypacej nadstavby a variabilného snehového pluhu. 19.12.2011  
REDOX, s.r.o., Lučenec . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 19.12.2011 2011/193
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy 19.12.2011  
Dorota Janigová, Rajec . .
Kúpna zmluva uzavretá podľa §§ 588 a nasl. Občianskeho zákonníka; Zmluva o zriadení predkupného práva uzavretá podľa §§ 602 a nasl. Občianskeho zákonníka 20.12.2011 2011/190
Predávajúce Mesto Rajec, v súlade s ustanovením § 9a zákona č. 138/1991 Zb., na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže predáva kupujúcemu do jeho výlučného vlastníctva v celosti stavbu súp. č. 1084, postavenú na KN C parcele č. 718 19.12.2011  
Matej Melicherčík, Žilina . .
Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 978/2010/UZ 20.12.2011  
ustanovenie článku 2. bod 2.1 prílohy zmluvy o úvere Špecifické podmienky úveru o spôsobe vrátenia peňažných prostriedkov 20.12.2011  
VÚB Bratislava . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 20.12.2011 2011/195
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy 20.12.2011  
František Rolinec a manželka, Rajec . .
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorenej v zmysle §3 a násl. zákona č.116/90 Zb. v znení neskorších predpisov 20.12.2011 2011/191
Prenájom nebytových priestorov v budove Polikliniky č.s. 200, Rajec 20.12.2011  
Majtaníková Marta - Optika visio . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 21.12.2011 2011/192
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy 21.12.2011  
Eva Lednická, Rajec . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 21.12.2011 2011/194
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy 21.12.2011  
Jozef Úradník a manželka, Rajec . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 21.12.2011 2011/196
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy 21.12.2011  
Marcela Ščibranová, Rajec . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 21.12.2011 2011/197
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy 21.12.2011  
Michaela Lihositová a menžel, Rajec . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 21.12.2011 2011/198
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy 21.12.2011  
Zuzana Herdová a manžel, Rajec . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 21.12.2011 2011/200
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy 21.12.2011  
Daniel Hnát a manželka, Rajec . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 21.12.2011 2011/201
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy 21.12.2011  
Mgr. Jaroslav Taldík a manželka, Rajec . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 21.12.2011 2011/202
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy 21.12.2011  
Ľubomír Šuhajda a manželka, Rajec . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 21.12.2011 2011/203
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy 21.12.2011  
Zdenka Horníková . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 21.12.2011 2011/204
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy 21.12.2011  
Ján Šujan a manželka, Rajec . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 21.12.2011 2011/205
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy 21.12.2011  
Marcela Pekarová, Rajec . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 21.12.2011 2011/206
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy 21.12.2011  
Ján Rolinčin a manželka, Rajec . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 21.12.2011 2011/207
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy 21.12.2011  
Milan špánik a manželka, Rajec . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 21.12.2011 2011/208
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy 21.12.2011  
Libuša Lokšíková a manžel, Rajec . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 21.12.2011 2011/209
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy 21.12.2011  
Marcela Vanáková a mažel, Rajec . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 21.12.2011 2011/210
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy 21.12.2011  
Anna Bôtošová, Rajec . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 21.12.2011 2011/211
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy 21.12.2011  
Peter Petráš a manželka, Rajec . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 21.12.2011 2011/213
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy 21.12.2011  
Anna Očková, Rajec . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 21.12.2011 2011/215
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy 21.12.2011  
Jaroslav Babula a manželka, Rajec . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 21.12.2011 2011/226
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy 21.12.2011  
Mikuláš Hodas a manželka, Rajec . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 22.12.2011 2011/212
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy 22.12.2011  
Milan Nemček a manželka, Rajec . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 22.12.2011 2011/214
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy 22.12.2011  
Petre Jančúch a manželka, Rajec . .
Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci 28.12.2011 2011/218
Mesto Rajec poskytne návratnú finančnú výpomoc svojej príspevkovej organizáci na preklenutie finančnej tiesne v roku - 2012. 28.12.2011  
Domov vďaky, príspevková organizácia mesta Rajec, Námestie A. Škrábika, Rajec . .
Nájomná zmluva č. 2011/199 na prenájom veľkoobjemového kontajnera 29.12.2011 2011/199
Prenájom VKO o objeme 5 m3, určený na vývoz TKO 29.12.2011  
EMIT s.r.o., Rajec . .
Zmluva č. 1/2012, o nájme nebytových priestorov 29.12.2011 2011/217
Prenájom nebytových priestorov v priestoroch Radnice na Námestí SNP v Rajeci. 29.12.2011  
Ing. Ján Šamalík, Rajec 01.01.2012
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 29.12.2011 2011/219
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy 29.12.2011  
Vladimír Biely a manželka, Rajec . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 29.12.2011 2011/220
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy 29.12.2011  
Rastislav Gažúr a manželka, Rajec . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 29.12.2011 2011/221
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy 29.12.2011  
Oravíková Mária, Rajec . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 29.12.2011 2011/222
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy 29.12.2011  
Peká Anna, Rajec . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 29.12.2011 2011/224
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy 29.12.2011  
Šimek Ján a manželka, Rajec . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 29.12.2011 2011/225
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy 29.12.2011  
Dolník Roman, Rajec . .
Zmluva o poskytovaní poštových služieb 29.12.2011 2011/223
Poštové služby v zmysle zákona č. 507/2001 Z.z. o poštových službách 27.12.2011  
Slovenská pošta, a. s., Banská Bystricica . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 29.12.2011 2011/227
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy 29.12.2011  
Ing. Krchňáková Helena, Rajec . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 29.12.2011 2011/228
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy 29.12.2011  
Tepličanec Petre a manželka, Rajec . .
Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu uzatvorená podľa § 11 ods. 7 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. OZ. 31.12.2011 2011/167
Hnuteľný majetok na využívanie a na plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík. 30.12.2011  
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Bratislava . .
Dohoda o ukončení nájmu nebytových priestorov 31.12.2011 2011
Zmluvné strany sa dohodli, že nájom na základe zmluvy ukončia ku dňu 31.12.20 ll. 30.12.2011  
Eva Šamalíková, Rajec . .

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa