Zmluvy - november / 2011

Účinnosť povinne zverejňovaných zmlúv
§ 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  (1) Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
  (2) Účastníci si môžu dohodnúť, že zmluva nadobúda účinnosť neskôr po jej zverejnení.
  (3) Zmluva uzavretá na účely odstránenia následkov mimoriadnej udalosti bezprostredne ohrozujúcej život, zdravie, majetok alebo životné prostredie, je účinná bez zverejnenia. Rovnako je bez zverejnenia účinné aj ustanovenie zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa podľa osobitného zákona nesprístupňuje.
  (4) Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.ZMLUVY MESTA RAJEC
za obdobie 01.11.2011 - 30.11.2011

  
              NÁZOV ZMLUVY
              PREDMET ZMLUVY
              OBCHODNÉ MENO ZMLUVNEJ STRANY
   DÁTUM
  ZVEREJNENIA
  UZATVORENIA
  ÚČINNOSTI
  ČÍSLO
 
  ZMLUVA
Dohoda o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 4/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 04.11.2011 2011/168
Činnosť futbalového klubu 04.11.2011  
FK Rajec . .
Zmluva o dielo 07.11.2011 2011/170
Nástenný jednolistový farebný kalendár na rok 2012 v náklade 2000 ks formát A2 07.11.2011  
VIFO Ing. Ľubomír Bechný, Žilina . .
Dohoda o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 4/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 08.11.2011 2011/171
MTB KLUB RAJEC 07.11.2011  
Na činnosť klubu - štartovné na preteky . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 18.11.2011 2011/172
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy 11.11.2011  
Kamil Náležinský, manželka Andrea Náležinská . .
Zmluva o poskytnutí diela a zhotovení internetovej stránky 18.11.2011 2011/173
Poskytnúť dielo, (typový projekt WEB-DYNAMIC-M1), ďalej zhotoviť a uverejniť internetovú stránkú založenú na tomto diele, prezentujúcu činnosť objednávateľa 18.11.2011  
BROS Computing, s.r.o., Žilina . .
Poistná zmluva 29.11.2011  
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 25.11.2011  
Komunálna poisťovňa - Bratislava . .
Poistná zmluva 29.11.2011  
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 25.11.2011  
Komunálna poisťovňa - Bratislava . .


 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa