Zmluvy - júl / 2011

Účinnosť povinne zverejňovaných zmlúv
§ 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  (1) Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
  (2) Účastníci si môžu dohodnúť, že zmluva nadobúda účinnosť neskôr po jej zverejnení.
  (3) Zmluva uzavretá na účely odstránenia následkov mimoriadnej udalosti bezprostredne ohrozujúcej život, zdravie, majetok alebo životné prostredie, je účinná bez zverejnenia. Rovnako je bez zverejnenia účinné aj ustanovenie zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa podľa osobitného zákona nesprístupňuje.
  (4) Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.ZMLUVY MESTA RAJEC
za obdobie 01.07.2011 - 31.07.2011

  
              NÁZOV ZMLUVY
              PREDMET ZMLUVY
              OBCHODNÉ MENO ZMLUVNEJ STRANY
   DÁTUM
  ZVEREJNENIA
  UZATVORENIA
  ÚČINNOSTI
  ČÍSLO
 
  ZMLUVA
Dodatok č.2 k zmluve o nájmu bytu 01.07.2011  
Predmetným dodatkom k zmluve zo dňa 01.12.2009 sa mení článok II. Doba nájmu. 01.07.2011  
Mária Svarinská, Rajec . .
Darovacia zmluva uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianského zákonníka 04.07.2011 2011/81
Poskytnutie vecného daru. 04.07.2011  
Michel Ignác, Rajec . .
Dohoda o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 4/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 04.07.2011 2011/82
Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na Rajrockfest - 3 ročník uskutočneného 2. júla 2011 04.07.2011  
MSKS, Námestie SNP 2/2/, Rajec . .
Zmluva č. 9/ZA/2011 o poskytnutí dotácíe zo štátneho rozpočtu Slovenskej republíky na rok 2011 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality. 12.07.2011 2011/83
Poskytnutie finančných prostriedkov ObÚ Žilina z programu 06V03 - ochrana verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku, boj proti kriminalite. 12.07.2011  
Obvodný Úrad Žilina, Jank Kráľa 4, Žilina . .
Dohoda o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 4/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 19.07.2011  
Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na oslavu Majstrovsvá Európy mažoretiek, ktoré sa bude konať v mieste Poreč, CHorvátsko, v dňoch od 24.8.do 28.8.2011. 19.07.2011  
Občianske združenie APLAUZ , Mgr. Zuzana Rizmanová, Rajec . .
Poistná zmluva 20.07.2011  
Poistenie majetku a zospovednosti za škodu . .  
Komunálna poisťovňa - Vienna Insurance Group - Batislava . .
Zmluva - žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Rajec 21.07.2011 2011/84
Majstrovstvá Európy mažoretiek uskutočnené 24.8-28.8.2011 v meste Poreč, Chorvátsko 21.07.2011  
Občianske združenie APLAUZ, Rajec . .


 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa