Zmluvy - marec / 2011

Účinnosť povinne zverejňovaných zmlúv
§ 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  (1) Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
  (2) Účastníci si môžu dohodnúť, že zmluva nadobúda účinnosť neskôr po jej zverejnení.
  (3) Zmluva uzavretá na účely odstránenia následkov mimoriadnej udalosti bezprostredne ohrozujúcej život, zdravie, majetok alebo životné prostredie, je účinná bez zverejnenia. Rovnako je bez zverejnenia účinné aj ustanovenie zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa podľa osobitného zákona nesprístupňuje.
  (4) Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.ZMLUVY MESTA RAJEC
za obdobie 01.03.2011 - 31.03.2011

  
              - NÁZOV ZMLUVY
              - PREDMET ZMLUVY
              - OBCHODNÉ MENO ZMLUVNEJ STRANY
   DÁTUM
  ZVEREJNENIA
  UZATVORENIA
  ÚČINNOSTI
  ČÍSLO
 
  ZMLUVA
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 01.03.2011  
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy. 01.03.2011  
Soňa Wirghová, Rajec . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 01.03.2011  
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy. 01.03.2011  
Danka Pavlíková, Vladomír Pavlík, Rajec . .
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a § 565 Obch. zákonníka č. 513/96 Zb. 02.03.2011 2011/23
Realizácia reštaurátoského výskumu fasád radnice 01.02.2011  
Slúka Miroslav, Mgr. Art, Zvolen . .
Zmluva č. 01/188/2011/0S-To-24 o poskytovaní sociálnej služby 02.03.2011 2011/24
Predmetom zmluvy je aj úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 28.02.2011  
Gizela..., Rajec . .
Dodatok č.1 k Zmluve č. 01/2530/2010/0S-To-12 o poskytovaní sociálnej služby 02.03.2011 2011/25
Vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby 28.02.2011  
Anna...., Rajec . .
Zmluva č. 01/1289/2010/0S-To-26 o poskytovaní sociálnej služby 02.03.2011 2011/26
Predmetom zmluvy je aj úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 28.02.2011  
Pavol...., Rajec . .
Darovacia zmluva 02.03.2011 2011/27
Darca sa zaväzuje poskytnúť obdarovanému vecný dar počítač 01.03.2011  
OcÚ Šuja . .
Darovacia zmluva 02.03.2011 2011/28
Darca sa zaväzuje poskytnúť obdarovanému vecný dar počítač 01.03.2011  
OcÚ Veľká Čierna . .
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 04.05.2009 pre projekt:-Stavebné úpravy a zateplenie ZŠ Rajec, Ul.Lipová 03.03.2011 2011/30
Cena za dielo v zmysle zmeny zákonom stanovenej základnej sadzby DPH z 19% na 20%. 01.03.2011  
SENSIM, s.r.o., Hollého 372/33, Žilina . .
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo uzatvorená podľa § 536 a § 565 Obch. zákonníka č. 513/96 Zb. 04.03.2011 2011/22
Realizácia sond na južnej fasáde radnice 16.02.2011  
Slúka Miroslav, Mgr. Art, Zvolen . .
Zmuva č, 335/2011/ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu 07.03.2011 2011/31
Zriadenie záložného práva na pohľadávky z účtu 07.03.2011  
VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratislava . .
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 344/2011/D 07.03.2011 2011/32
Vyplňovacie právo k blankozmenke č. 344/2011/D 07.03.2011  
VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratislava . .
Zmluva o termínovanom úvere č. 198/2011/UZ 07.03.2011 2011/33
Poskytnutie úveru 07.03.2011  
VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratislava . .
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby č. PA 100602 07.03.2011 2011/34
Zmena sídla poskytovateľa, termín poskytnutia služby a platobné podmienky 04.03.2011  
Euro Dotácie, a.s., Na šefranici 1280/8, Žilina . .
Dohoda o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 4/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 11.03.2011 2011/37
Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na organizovanie pod názvom : Vvhlásenie najlepšieho športovca Mesta Rajec za rok 2010 a najlepšie športové kolektívy za rok 2010. 10.03.2011  
MsKS, Námestie SNP 2/2/, Rajec . .
Dohoda o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 4/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 14.03.2011 2011/38
Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na činnosť ZO SZZ na rok 2011. 14.03.2011  
Slovenský zväz záhradkárov,OZ-Prídomový záhrádkar, Rajec . .
Dohoda o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 4/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 16.03.2011 2011/39
Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na činnosť Šachového klubu a na organizovanie podujatia pod názvom Šachový kráľ Rajca 2011. 15.03.2011  
Šachový klub Rajec, Rajec . .
Zmluva o zriadení vecného bremena uzavretá podľa ust. § 151n a nasl. Občianského zákonnáíka 17.03.2011 2011/40
Predmetom tejto zmluvy je zriadenie vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena. 16.03.2011  
SPP - distribúcia, a.s. , Mlynské nivy 44/b Bratislava . .
Zmluva o dielo - montáž rozvodov PC v budove MsÚ 22.03.2011 2011/41
Zmluva o dielo na inštaláciu rozvodov počítačovej siete, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 21.03.2011  
BROSS Computing, s.r.o., Žilina - Zádubnie . .
Dohoda o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 4/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 25.03.2011 2011/42
Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na opravu strechy strediska po Skotňou 24.03.2011  
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Základná organizácia Rajec . .
Zmluva č. 1/2011o nájme nebytových priestorov školy uzatvorená v súlade so zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a prenájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka. 29.03.2011 2011/43
Predmetom nájmu je telocvičňa o výmere 288 m2, ktorá je súčasťou Základnej školy. Účel nájmu - športová činnosť. 28.03.2011  
Koleda Peter, Rajec . .
Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu 31.03.2011  
Otvorenie a vedenie bežného účtu v zmysle zvoleného flexibiznis účtu . .  
VÚB a.s., Mlinské nivy 1, Bratislava 25 . .


 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa